28 februari 2017

Ontplofte airbag en brand Samsung Galaxy: schadevergoeding wegens gebrekkig product

Categorie: Bestuursrecht

Voorbeeld productaansprakelijkheid: vrachtauto met brandgevaar

Producent Daf levert een vrachtauto type CF 85.430 aan Daf Trucks Deutschland GmbH. Via verschillende distributeurs wordt de truck uiteindelijk geleverd aan Bemo Bedrijfswagens B.V. Bedrijfswagens B.V. verhuurd de vrachtauto aan een vervoerder van stro en compost. Tijdens de verhuurperiode ontstaat brand aan de linkerzijde van de cabine omdat tussen de uitlaatklepdemper en het spatscherm vuil had opgehoopt, dat als gevolg van verhitte uitlaat vlam heeft gevat. Verzekeraar Achmea heeft de schade aan slachtoffer Bedrijfswagens B.V. vergoed en vordert vervolgens schadevergoeding van Daf omdat Daf als producent aansprakelijk is voor het gebrek aan de vrachtwagen en omdat bij normaal gebruik brand kon ontstaan. Tevens stelt de verzekeraar dat Daf hier mede van op de hoogte was en niet alle maatregelen genomen heeft die van haar als zorgvuldig producent mochten worden verwacht. Daf heeft uitvoerig verweer gesteld dat zij niet het gebrekkige product ‘in het verkeer heeft gebracht’. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat Daf als producent de vrachtauto in het verkeer heeft gebracht. In Hoger beroep heeft het Hof het vonnis van de rechtbank nogmaals bekrachtigd door het beroep van Daf af te wijzen.

Schadevergoeding wegens Productenaansprakelijkheid

De producent van een gebrekkig product is aansprakelijk voor zowel personenschade (dood en letsel) en/of schade toegebracht aan een andere zaak, voorwaarde is dat deze zaak voor ‘gewoonlijk gebruik in de privésfeer’ is bestemd (zogenoemde gevolgschade) (art. 6:190 BW). Onder een producent wordt verstaan; de fabrikant van een eindproduct, grondstof of onderdeel en iedereen die zich als producent presenteert door zijn naam of merk op het product aan te brengen. Bij de Samsung telefoon is wel duidelijk wie de producent is. Schade aan het gebrekkige product zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking (art 6:190 BW). Hetzelfde geldt voor schade aan bedrijfsmatige gebruikte zaken. De regeling over productaansprakelijkheid tast andere rechten of vorderingen (zoals een beroep op onrechtmatige daad art. (6:162 BW) niet aan (art 6:193 W). Vanwege het bedrijfsmatige gebruik van de gebrekkige zaak heeft de verzekeraar de producent aangesproken op grond van onrechtmatige daad.

Wanneer is een product gebrekkig?

Van een gebrekkig product is sprake wanneer het product niet de veiligheid meebrengt die men daarvan mag verwachten. Het komt hierbij in het bijzonder aan op de
(1) presentatie van het product,
(2) het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en
(3) het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht. Ook wordt rekening gehouden met het nut van een product, de ernst en de mate van waarschijnlijkheid van schade en het bestaan van keuzemogelijkheden. Verder is van belang dat de producent niet simpelweg aanneemt dat de gebruiker van het product steeds alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht zal nemen.

‘In het verkeer brengen’ gevaarlijk product

Het begrip ‘in het verkeer brengen’ is door het HvJ-EU in zijn arrest O’Byrne/Sanofi als volgt uitgelegd. Een product wordt in het verkeer gebracht wanneer het product het productieproces van de producent heeft verlaten en is aangeboden in een verkoopproces in een vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik en consumptie. Daarbij is in beginsel niet relevant of de producent het product rechtstreeks verkoopt aan de gebruiker, zoals de (gebrekkige) airbag die een auto is gemonteerd, of dat de verkoop plaatsvindt in een distributieproces met een of meer tussenpersonen. Echter, in het geval één van de schakels van het distributieproces nauw met de producent is verbonden, dan dient te worden nagegaan of dit verband van dien aard is dat deze entiteit in werkelijkheid deel uitmaakt van het productieproces. In dat laatste geval brengt de overdracht van het product van de producent naar de gelieerde entiteit niet meer dat het product in het verkeer is gebracht.

Producent aansprakelijk ook na levering door ander: product liability

De rechtbank heeft de O’Byrne/Sanofi zaak op de juiste wijze geïnterpreteerd en toegepast. Producten moeten als ‘in het verkeer gebracht’ worden aangemerkt, wanneer dat het productieproces van de producent heeft verlaten en is opgenomen in een verkoopproces in een vorm waarin het aan het publiek wordt aangeboden voor gebruik of consumptie. Daarbij is in beginsel niet relevant of het product rechtstreeks door de producent wordt verkocht aan de gebruiker of aan de consument, dan wel de verkoop plaatsvindt in het kader van een distributieproces waarbij een of meer tussenpersonen betrokken zijn. “Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld dat, nu vaststaat dat Daf de vrachtauto heeft geproduceerd en dat Daf Trucks Deutschland GmbH slechts distribueert, de omstandigheid dat Daf de vrachtauto niet zelf aan een afnemer heeft geleverd, maar via Daf Trucks Deutschland GmbH, niet tot de conclusie leidt dat Daf de vrachtauto niet in het verkeer heeft gebracht”. Het betoog van Daf dat het arrest O’Burne/Sanofi niet van overeenkomstige toepassing is nu de vordering is gebaseerd op de onrechtmatige daad in plaats van productaansprakelijkheid is onjuist. De Hoge Raad verwerpt het beroep. Stel vrijblijvend je vraag over aansprakelijkhied voor producten aan advocaat Mark van Weeren.

Uitspraak Hoge Raad over productaansprakelijkheid