22 november 2012

Weigering of vernietiging vergunning en recht op schadevergoeding overheid

Categorie: Vergunningen

Schadevergoeding na vernietiging besluit in bezwaar- of beroepsprocedure

Veelgestelde vraag aan de advocaat bestuursrecht gaat over recht op schadevergoeding wegens fout in vergunning. Als het besluit waarbij vergunning is verleend ter onrechte is geweigerd (maar later toch vergunning volgt) of als een besluit in bezwaar of beroep wordt vernietigd kan de aanvrager schadevergoeding vorderen. Intrekking van een verunning of weigering van een vergunning is niet zonder risico voor de overheid. Er is dan vaak renteschade ook wel vertragingsschade genoemd. Zie ook: schadevergoeding overheid.

Herroeping of intrekking besluit gemeente is onrechtmatig

De vraag of een besluit ten onrechte is genomen door een Gemeente, is belangrijk voor de aanvrager. Indien het besluit immers in de bezwaarfase wordt herroepen of in de beroepsfase wordt vernietigd, is het besluit van de Gemeente onrechtmatig. Dat leidt tot overheidsaansprakelijkheid en geeft de aanvrager recht op schadevergoeding. Dat kan genuanceerder liggen indien de fout van de Gemeente mede veroorzaakt is door de aanvrager zelf, bijvoorbeeld door het aanleveren van onjuiste informatie. Uitgangspunt is echter dat als het bestuursorgaan het oorspronkelijke besluit op het bezwaar herroept, sprake is van onrechtmatigheid, ervan uitgaande dat het oorspronkelijke besluit in strijd was met de wet of regelgeving. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een vergunning was verleend op basis van een ontheffingsbepaling, terwijl deze ontheffing onjuist is toegepast.

Beroep aantekenen tegen herroeping besluit gemeente

In de bezwaarfase kan het bestuursorgaan ook een besluit nemen dat het primaire besluit wordt herroepen op andere gronden, bijvoorbeeld beleidsgronden of wijziging van feiten en omstandigheden die reden zijn om het besluit niet in stand te houden. Het bestuursorgaan kan ontkennen dat het besluit onrechtmatig was, aangezien op andere gronden herroeping plaatsvond. Lastiger is het het als een gemeente of bestuursorgaan in het midden laat waarom in de bezwaarfase een besluit wordt herroepen. Het ligt dan voor de hand dat de aanvrager sowieso beroep aantekent om daar duidelijkheid over te krijgen.

Schadevergoeding overheid vorderen bij de bestuursrechter

Ingevolge artikel 8:73 AWB heeft de belanghebbende mogelijkheid om, indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart (en het besluit van de Gemeente wordt vernietigd), schadevergoeding te vorderen. De aanvrager kan dat nog tijdens de beroepsprocedure doen. Dan zal de schade bestaan uit renteschade. Dat doet zich vaak voor bij situaties waar aanvankelijk een bouwvergunning/omgevingsvergunning is geweigerd, maar achteraf blijkt dat dit onterecht is geweigerd. De projectontwikkelaar heeft dan over een veel langere periode rente moeten betalen doordat de bouwvergunning uitbleef. Lees ook: schadevergoeding na vernietiging besluit.

Geen schadevergoeding overheid voor handelen op eigen riscio aanvrager vergunning

In het kader van de vordering tot schadevergoeding zal ook beoordeeld moeten worden in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of sprake is van eigen schuld of risico aan de kant van de benadeelde partij. Van eigen schuld zal in ieder geval sprake zijn indien de benadeelde al gebruik ging maken van de vergunning, terwijl deze nog niet onaantastbaar was. Hij handelde daarbij op eigen risico. Indien de benadeelde gegevens heeft verstrekt of onjuiste gegevens heeft ingediend, kan dat in zijn nadeel werken in de schadevergoedingsprocedure.