20 september 2013

Rechtsbescherming door advocaat bij schending privacy

Categorie: Privacyrecht

Bewaren persoonsgegeven door overheid of derden

De wet die toeziet op een juist gebruik van deze persoonsgegevens is de Wet Gemeentelijke basisadministratie. In het GBA worden onder andere de volgende gegevens opgeslagen: burgerlijke staat, curatele, nationaliteit, het verblijfsrecht van de vreemdeling, e.d. Op alles wat een gemeente meer registreert aan persoonsgegevens dan de Wet GBA voorschrijft, is de [Wet Bescherming Persoonsgegevens](https://cbpweb.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens) (WBP) wel van toepassing. Persoonsgegevens betreft elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare [natuurlijke persoon](https://cbpweb.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens). Bij overtreding van de privacy-wetgeving kan een advocaat de belangen behartigen van degenen wiens privacy is geschonden. Een [advocaat ](http://www.blenheim.nl/nl/advocaten/weeren.html)kan ook op basis van artikel 49 of 50 Wet Bescherming Persoongegevens een vordering bij de rechter instellen.

### Onderscheid in persoon gegevens en bescherming privacy

Persoonsgegevens worden onderscheiden in directe, indirecte en bijzondere gegevens. Directe gegevens geven feitelijke informatie over een persoon. Bijvoorbeeld iemands geboortedatum, adres of geslacht. Indirecte persoonsgegevens zijn gegevens die indirect iets vertellen over een bepaald persoon. Bijvoorbeeld over de maatschappelijke status van deze persoon. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens. Bij bijzondere gegevens moet gedacht worden aan gegevens over iemands ras, godsdienst of strafrechtelijke verleden. Artikel 11 WBP bepaalt dat persoonsgegevens slechts worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Als art. 11 WBP wordt overtreden kan sprake zijn van onrechtmatig handelen. Ook kan in strijd gehandeld met artikel 33 WBP als persoonsgegevens zijn verkregen waarbij het bestuursorgaan aan de betrokkene informatie had moeten mededelen voor welke doeleinden de verwerking van de gegevens zijn bestemd.

### Inbreuk op de privacy of misbruik van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige te worden verwerkt. Persoonsgegevens dienen alleen voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld. Hierbij is ondubbelzinnig toestemming van de betrokkenen vereist. Daarnaast dienen de persoonsgegevens niet verder verwerkt te worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Voorts legt de verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Inbreuk op de privacy of misbruik van de persoonsgegevens kan leiden tot aansprakelijkheid van het verantwoordelijk orgaan.

### Verantwoording over gebruik persoonsgegevens

Ook heeft een betrokkene het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden, met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. (inzagerecht) Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, en omschrijving van het doeleinde van de verwerking, categorieën van de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvanger voor categorieën van ontvangers, alsmede beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

### Maatregelen en onderzoek naar schending privacy door CBP

Op grond van artikel 60 WBP Het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende, een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gegevensverwerking toepassing wordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens de wet. Een advocaat kan het College bescherming Persoonsgegevens (CBP) ook verzoeken om een last onder bestuursdwang op te leggen (artikel 65 WBP), een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 66 WBP). Overtreding van de privacywetgeving kan ook leiden toto een geldboete of een gevangenisstraf op te leggen aan de verantwoordelijke (artikel 75 WBP).

### Inbreuk privacy: advocaat kan schadevergoeding vorderen op grond van artikel 49 WBP

### *Artikel 49 Wet bescherming persoonsgegevens*

1. Indien iemand schade lijdt doordat ten opzichte van hem in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn de volgende leden van toepassing, onverminderd de aanspraken op grond van andere wettelijke regels.
2. Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding.

3. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade of het nadeel, voortvloeiende uit het niet-nakomen van de in het eerste lid bedoelde voorschriften. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid.

4. De verantwoordelijke of de bewerker kan geheel of gedeeltelijk worden ontheven van deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de schade hem niet kan worden toegerekend.