29 november 2013

Schijn van verlening van volmacht

Categorie: Contractenrecht

In deze zaak ging het om een hoofdinkoper die namens zijn werkgever, de onderneming, een overeenkomst was aangegaan met een leverancier. Om haar moverende redenen stelde de onderneming vervolgens dat zij niet gebonden was aan de door de hoofdinkoper gesloten overeenkomst, aangezien deze hoofdinkoper niet bevoegd zou zijn om de onderneming te vertegenwoordigen.

Gerechtvaardigd vertrouwen

De leverancier stelt in de procedure echter dat hij enkel en alleen met de hoofdinkoper contact heeft gehad. De betreffende offerte is bijvoorbeeld ook door de hoofdinkoper ondertekend en voorzien van een bedrijfsstempel. Deze omstandigheden zouden er dan ook volgens de leverancier toe moeten leiden dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de hoofdinkoper bevoegd was om de overneming ter zake de overeenkomst te vertegenwoordigen. De leverancier stelt dan ook dat in dit specifieke geval de onderneming geen beroep toekomt op het ontbreken van een toereikende volmacht.

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het gerechtshof oordeelde in het voordeel van de leverancier en was het met haar eens dat de onderneming bij haar het gerechtvaardigde vertrouwen had gewekt dat de hoofdinkoper bevoegd was tot het plaatsen van de bestellingen. Onder meer speelde in dit geval mee de omstandigheid dat het betrof een hoofdinkoper, het hof oordeelt daarover dat de functie van hoofdinkoper naar verkeersopvattingen een stilzwijgende volmacht kan bevatten. Daarnaast was het voor het hof van belang dat de betreffende hoofdinkoper zelfstandig naar buiten toe optrad, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van alle faciliteiten van de onderneming, denk hierbij onder meer aan het briefpapier en de email.

Het gerechtshof oordeelt dan ook dat uit de aanstelling en de geboden faciliteiten een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. Eventuele overeenkomsten die de hoofdinkoper dan namens de ondernemer afsluit zijn voor eigen rekening en risico.

Advocaat schijn van verlening van volmacht

In het geval u in uw onderneming een hoofdinkoper heeft aangesteld die zich ook naar buiten toe als zodanig geprofileerd heeft dat tot gevolg dat de onderneming gebonden is aan de overeenkomsten die deze werknemer afsluit. Uiteraard zijn hieraan wel grenzen, hierbij moet u met name denken aan bestellingen die naar haar aard en omvang zodanig zijn dat het op de weg ligt van de leverancier om, in het licht van alle omstandigheden van het geval, zich af te vragen of deze medewerker tot het doen van dergelijke bestellingen bevoegd is. Dit is echter een discussie die u bij voorkeur dient te vermijden.

Mocht u vragen hebben over de vertegenwoordiging van uw onderneming door bepaalde werknemers en de gevolgen die dat voor uw onderneming met zich mee kan brengen kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende.