27 oktober 2014

Selectieve betaling: onrechtmatig of “slip of the pen”

Categorie: Bestuursrecht

### Selectieve betaling, onrechtmatig?

[Eerder](http://www.advocaten-amsterdam.nl/763/bestuurdersaansprakelijkheid-en-selectieve-betaling) schreef ik al over selectieve betaling.
Het arrest van het Hof Den Haag moet welhaast een vergissing zijn. Een rijschoolhouder had over een periode van ongeveer anderhalf jaar de fiscale schulden onbetaald gelaten en ondertussen de andere crediteuren wel betaald. Het hof gaat mee met de redenering van de rijschoolhouder, die er kort gezegd op neerkomt dat het als bestuurder is toegestaan selectief crediteuren te betalen zolang er nog een verwachting is dat de crediteuren die selectief niet worden betaald, toch nog een keer aan de beurt kunnen komen om betaald te worden. Die redenering zou ik willen verwerpen, zeker in een geval waarin de bestuurder alle crediteuren wel aan bod laat komen, behalve één crediteur die stelselmatig niet wordt betaald.
Ver van de concrete casus staat de overweging van het hof in r.o. 7.10 dat een redelijk handelend ondernemer ervoor kan kiezen schuldeisers later te betalen dan hem strikt genomen is toegestaan, mits hij de gerechtvaardigde verwachting koestert en mag koesteren dat in de nabije toekomst de ontstane betalingsachterstanden zullen worden ingelopen. Wil het hof hiermee, toegespitst op het voorliggende geval, zeggen dat een ondernemer redelijk handelt door de fiscus anderhalf jaar lang niet te betalen en de andere crediteuren in de tussentijd wel? Het is onterecht dat de liquiditeitskrapte bij een onderneming op deze manier slechts op één crediteur wordt afgewend. Het betreft hier ook nog eens een preferente crediteur, die het al die tijd moest afleggen tegen de concurrente crediteuren. De rijschoolhouder betaalde bijvoorbeeld wel steeds de nettolonen uit, doch de wettelijk verplichte inhouding en afdracht van de loonheffing liet hij achterwege.
De “uitsmijter” van het hof is de toevoeging in r.o. 7.10 dat de vennootschap in eerdere jaren reeds op dezelfde manier had gehandeld en dat de ontvanger daarvan op de hoogte was. Het hof construeert als het ware een gedoogsituatie. Dit vormt een uitnodiging voor belastingplichtigen om eens een tijdje geen belasting te betalen en te kijken hoe de fiscus daarop reageert. Hoe langer de fiscus stil zit, hoe meer de crediteur er aanspraak op kan maken in de toekomst ook zo te worden behandeld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Deze casus toont eens te meer aan dat het van de kant van de fiscus verstandig is in dit soort zaken pro-actief te opereren en niet onnodig lang af te wachten, bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat het in de toekomst beter zal gaan met de onderneming (zie r.o. 7.11). De ontvanger moet niet de (roze) bril van de ondernemer op gaan zetten.

### Advocaat vennootschapsrecht over selectieve betaling

Het doen van een selectieve betaling is niet altijd onrechtmatig. Daarvoor zijn de omstandigheden van het geval waaonder die selectieve betaling wordt gedaan van belang. Echter, het arrest van het Hof Den Haag lijkt een slip of the pen.

Indien u vragen heeft over selectieve betaling en of de selectieve betaling die u wilt doen onrechtmatig is, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met onze advocaat ondernemingsrecht om uw positie nader te bepalen.

[Lees ook andere blogs van een van onze advocaten ondernemingsrecht >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html)