25 oktober 2014

Sluiting horeca en bezwaar maken

Categorie: Cannabis en recht

Bezwaar tegen besluit sluiten horecagelegenheid kan zinvol zijn. Ook een kort geding om schorsing van het besluit tot sluiten te vragen aan de rechter. Dat blijkt wel uit de zaak waar de burgemeester coffeeshop Superfly in Hoofddorp had bevolen vanaf 15 april 2014 te sluiten. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft de sluiting va de horecazaak annex coffeeshop voorlopig tegengehouden. De gemeente en burgemeester zal ook de wind voelen van de uitspraken in strafzaken over de handelsvoorraad van coffeeshops waarin is bepaald dat een grotere voorraad softdrugs dan toegestaan niet meer bestraft wordt door de rechter.

Reden sluiting horeca of coffeeshop

De sluiting van een horecazaak of coffeeshop kan om diverse redenen gebeuren:

  • overtreding van de Opiumwet (aanwezigheid van zogenaamde handelsvoorraad drugs op bezoeker);
  • geweld, overlast vechtpartij/schietpartij/openbare orde;
  • discriminatie;
  • geen (geldige) Drank- en Horecavergunning;
  • geen (geldige) gebruiksvergunning;
  • geen (geldige) exploitatievergunning;
  • overtreding milieuregelgeving.

Zie ook: sancties handhaving horeca.

Voornemen tot sluiting, zienswijze en bezwaar tegen besluit

De gemeente of burgemeester zal het voornemen tot sluiting kenbaar maken aan de horeca-exploitant en deze in de gelegenheid stellen schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarna wordt het besluit genomen om de horeca of coffeeshop te sluiten. De exploitant kan binnen zes weken na het besluit tot sluiting bezwaar aantekenen en in kort geding een voorlopige voorziening vorderen dat het besluit tot sluiting wordt geschorst. Het is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) dat in het licht van de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 174a van de Gemeentewet verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 174a van de Gemeentewet overlast vergt waardoor de veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning in ernstige mate worden bedreigd. Ook bij overtreding van de Opiumwet kan sluiting volgend voor een periode als vastgesteld in het geldende beleid voor dergelijke overtreding van de Opiumwet.

Kort geding tegen burgemeester wegens sluiting horeca/coffeeshop; voorbeeld horeca-advocaat

De burgemeester had geweigerd een nieuwe exploitatievergunning voor de coffeeshop te verlenen aan Superfly en gelast de coffeeshop vanaf 15 april 2014 te sluiten. De exploitant heeft daartegen bezwaar gemaakt en zich tot de voorzieningenrechter gewend. Deze vindt nu dat de financiële en personele belangen van de exploitant voorlopig zwaarder wegen dan het belang van de burgemeester om de coffeeshop onmiddellijk te sluiten. Het feit dat de exploitant al jaren op dezelfde wijze de coffeeshop exploiteert, speelt daarbij een rol. Ook zijn er nieuwe gegevens die van belang kunnen zijn voor de burgemeester bij het nemen van een beslissing over het bezwaar van de exploitant. De voorzieningenrechter heeft daarom de vraag of het sluitingsbesluit in stand kan blijven nu niet beantwoord, maar bepaald dat Superfly open mag blijven totdat de burgemeester heeft beslist over het bezwaar.

Rechtbank Noord-Holland, 15 april 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:3403