2 april 2022

Sluiting pand door de burgemeester en verzoek tot heropening

Categorie: Bestuursdwang

 

Een incident is vaak de reden voor sluiting van een pand door de burgemeester. Bijvoorbeeld een geweldsincident, drugsvondst, vechtpartij, e.d. Soms kan een exploitant of huurder ook geen verwijt gemaakt worden van het incident. Maar als de openbare orde is verstoord mag de burgemeester een tijdelijk maatregel nemen, bijvoorbeeld sluiting. De burgemeester heeft een aantal bevoegdheden om tot sluiting van een bedrijfsruimte over te gaan: de APV, art 13b Opiumwet, art. 172, 174 en 174a Gemeentewet. Het bevel tot sluiting kan direct gegeven worden. Vanzelfsprekend heeft dat ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld een exploitant van een horecazaak of coffeeshop die dat overkomt. Zeker als die sluiting van het pand voor onbepaalde tijd is. Gelukkig wordt door rechters streng getoetst of de sluiting wel noodzakelijk en evenredig is. Ik geef hieronder een aantal van de aspecten weer waar de rechter bij een verzoek tot heropening naar kijkt.

Verzoek tot heropening pand na sluiting door burgemeester

Een sluitingsbevel is een besluit waartegen direct bezwaar kan worden aangetekend kan worden. Ook kan dan direct een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter. Deze kan het besluit schorsen als er onvoldoende grond is voor het sluitingsbevel of indien sluiting te lang duurt en daarmee onevenredig wordt. De exploitant kan een verzoek (aanvraag) tot heropening doen; dat moet een goed gemotiveerd verzoek zijn. Daar kan een advocaat bestuursrecht bij assisteren. Omdat het doorgaan om een spoedeisende situatie gaat kan een exploitant aandringen op een beslissing op korte (redelijke) termijn. De normale beslistermijn na een aanvraag is 8 weken maar bij een verzoek tot heropening is dat onredelijk. Twee weken is bij een verzoek tot heropening van een gesloten pand redelijk. Lees hier hoe Blenheim met succes de sluiting van een pand heeft voorkomen in een procedure.

Een gemotiveerd heropeningsverzoek doen

Een snel ingediend goed onderbouwd heropeningsverzoek kan er onder omstandigheden toe leiden dat de sluiting feitelijk niet veel langer dan één maand hoeft te duren. Vanzelfsprekend kan Blenheim u daarbij assisteren. Bij een heropeningsverzoek zal de burgemeester maatwerk moet leveren bij de boordeling van dat verzoek. Hij kan niet volstaan met algemeenheden. Ook wordt afgestraft door de rechter:

 • dat gemeente niet gezocht heeft naar minder vergaande maatregelen ter bescherming van de openbare orde;
 • hoe de burgemeester zelf kan bijdragen aan het herstel en de bescherming van de openbare orde en veiligheid in en rond de inrichting; dat is een taak is van de burgemeester;
 • aan de exploitant geen enkel perspectief wordt geboden voor het moment van heropening;
 • als onvoldoende inzichtelijk is gemaakt op welke wijze rekening is gehouden met de belangen van de exploitant;
 • onvoldoend rekening is gehouden met aantoonbare inspanningen van de exploitant om de veiligheid van de instelling te verbeteren en te garanderen, zoals het uitwerken van een veiligheidsplan.
 • gezien het tijdsverloop na de sluiting kan burgemeester niet in redelijkheid volstaan met het antwoord dat de zaak na drie maanden opnieuw zal worden bekeken.

Rechtbank Rotterdam, 7 juni 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:4492

Beoordeling van verzoek tot heropening pand

Na de sluiten van een pand op last van de gemeente kan de exploitant weer om heropening vragen. Diverse aspecten zullen dan afgewogen worden. Ik noem een paar van de aspecten die de burgemeester onder meer in aanmerking zou moeten nemen bij zijn besluitvorming:

 • de maatregelen die de exploitant heeft genomen om herhaling te voorkomen
 • de financiële gevolgen van een langdurige sluiting van het restaurant zijn omstandigheden
 • informatie van de politie waaruit zou kunnen blijken dat er een (nieuwe) dreiging of ordeverstoring
 • inperking van die grondrechten niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk
 • of de exploitant iets kan worden verweten
 • herstel van de veiligheid en openbare orde
 • beoordelen of de gevolgen van een sluiting wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de sluiting
 • toetsing aan het actuele risico voor de openbare orde en de in de beleidsregel genoemde doelen

Afwijzing aanvraag tot beëindiging sluiting

De weigering van een verzoek tot heropening is vaak onderwerp van een rechtszaak. De exploitant zal doorgaans bezwaar tegen de wiegring in dien en direct een verzoek om voorlopige voorziening indien bij de bestuursrechter. Zoals bijvoorbeeld deze uitspraak waarbij de rechter bepaald dat de burgemeester van Amsterdam een bedrijfspand in Nieuw-West niet voor onbepaalde tijd mocht sluiten. De reden dat het belangrijk is in kort geding een voorlopige voorziening te vorderen is dat een bezwaarprocedure als gauw 3 tot 4 maanden duurt. De exploitant heeft er spoedeisend belang dat er in een vroeg stadium een rechter zijn situatie beoordeel. In de bezwaarfase kijkt alleen de gemeente zelf nog eens naar het besluit en dat levert vaak niets op.

Bel vrijblijvend met het team bestuursrecht indien u met een sluiting wordt geconfronteerd.