22 september 2015

Sluiting woning short stay

Categorie: Woningdelen

Het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid een schriftelijke machtiging tot binnentreden te geven (op basis van de Algemene wet op het binnentreden). Deze machtiging kan in uiteenlopende situaties worden gebruikt: zowel in het kader van de bestuurlijke handhaving als bij hulpverlening. Maar alleen met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan. De machtiging kan uitsluitend worden gegeven aan degene die bij of krachtens de wet bevoegd is verklaard zonder toestemming van de bewoners in een woning binnen te treden. De woning moet specifiek in de machtiging genoemd worden. Ambtenaren hebben ook – op grond van een door de gemeenteraad verleende verordening – de bevoegdheid tot het binnentreden van een woning ter handhaving van de openbare orde (art. 149a Gemeentewet, samen met APV). Controle op short stay verhuur is echter nog geen reden een woning binnen te treden zonder toestemming van de eigenaar.

Standaard machtiging voor ambtenaren inval woning in strijd met de wet

De gemeentelijke ombudsman heeft al eens bepaald in een zaak over handhaving van short stay dat een voortdurende (algemene) machtiging om woning binnen te treden in strijd is met de wet : Gemeentelijk handelen dient te voldoen aan evenredigheid. Dit houdt in dat de gemeente van (handhaving-) bevoegdheden gebruik maakt voor zover dit voor de vervulling van een taak nodig is. Ook dient de gemeente hierbij eerst de voor burgers minst bezwarende handelwijze te kiezen, alvorens eventueel een zwaarder middel in te zetten. Uit de gang van zaken blijkt dat de gemeentelijke instanties standaard met een machtiging tot binnentreden op pad gaan. Het standaard afgeven van een machtiging tot binnentreden is in strijd met de evenredigheid.

Wanneer is inval woning misbruik van bevoegdheid ?

Van onrechtmatig betreden van een woning kan sprake zijn als de gemeente 9al of niet met andere instanties) een fishing expedition houdt. Dat i het geval als diverse panden worden bezocht zonder verdenking of noodzaak. Essentieel is dat aan de voor deze gecombineerde actie geldende eisen is voldaan en dat de rechtswaarborgen in acht worden genomen. Daarmee is in strijd een situatie waarbij verschillende overheidsinstanties tegelijk daadwerkelijk controles uitoefenen, waar burgers bij betrokken zijn, zonder dat duidelijk van tevoren bepaald wordt of voor elk van de deelnemers een voldoende rechtvaardiging bestaat voor dit optreden.

Sluiting woning wegens short stay verhuur

Een sluiting van een woning na onrechtmatig onderzoek van de woning is onrechtmatig. Ook het sluiten van de woning (bij wijze van bestuursdwang) dient een goede grond te hebben. Het enkel feit dat er toeristen in een woning van een particulier logeren is geen grond direct een ander slot op de deur te plaatsen en de woning te sluiten. Dat is een onevenredige maatregel. Toch hanteert de gemeente bij handhaving van short stay deze methode om eigenaren te dwingen met short-stay-verhuur de stopen. Deze vorm van twijfelachtige handhaving tegen short-stay gaat zelfs zover dat ambtenaren alleen met de eigenaar willen praten en niet met hun advocaat. Ook dat hoeft een eigenaar niet te accepteren. Ook wordt om informatie gevraagd ie onder het recht op privacy vallen. Tegen deze vorm van intimidatie bij handhaving tegen short stay kan de eigenaar/verhuurder in kort geding een voorlopige voorziening voorziening vorderen tegen de gemeente. Een advocaat bestuursrecht kan adviseren hoe te handelen bij ongeoorloofde handhaving tegen short stay door de gemeente.