4 juni 2013

Verhuur van appartement en reglement VvE

Categorie: Bestuursrecht

Verhuur woning en regels splitsingsreglement VvE

Alle eigenaren zijn gebonden aan de regels van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Regels in het splitsingsreglement of som ook het huishoudelijk reglement van de VvE. Het splitsingsreglement dient onder meer een regeling te bevatten omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten. Ook kan in het splitsingsreglement een regeling ten aanzien van de privé-gedeelten (een appartementsrecht) in kan worden opgenomen (art. 5:112 lid 4 BW, indien het splitsingsreglement uitdrukkelijk de mogelijkheid daartoe opent. Lees ook: wijziging splitsingsakte.

Appartementseigenaar is bevoegd zijn privé-gedeelte te verhuren

De appartementseigenaar is bevoegd zijn privé-gedeelte te verhuren, met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten (art. 5:120 lid 1 BW). Pas op: er kunnen in het splitsingsreglement van de VvE bijzondere regels voor verhuur door de apartementseigenaar opgenomen zijn. De voorschriften van het (ingeschreven) splitsingsreglement omtrent het gebruik gelden niet voor de zittende huurder (art. 5:120 leden 2 en 3 BW).

### Wijziging splitsingsreglement VvE als huurder er al zit

Een ná het tot stand komen van de huurovereenkomst ingeschreven reglementsbepaling (reglementswijziging) geldt niet ten aanzien van de huurder, tenzij hij daarin heeft toegestemd. Weigert de huurder die toestemming of verklaart hij zich niet akkoord met de wijziging van de splitsingsakte, dan kan iedere appartementseigenaar de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te gelden (art. 5:120 lid 3 BW). De VvE kan zelf tegen de huurder optreden om nakoming van de verplichtingen uit het splitsingsreglement te vorderen (art. 5:126 lid 3 BW).

### Huishoudelijk reglement vastgesteld door vergadering van Vereniging van Eigenaars

Een en ander ligt anders met betrekking tot op de voet van art. 5:128 lid 1 BW door de vergadering van eigenaars vastgestelde regels. Deze gelden niet van rechtswege tegen de huurder, onverschillig of zij voor of na de aanvang van zijn recht tot stand zijn gekomen.(11) Art. 5:128 lid 2 BW bepaalt dat iedere eigenaar de huurder kan vragen om te verklaren of hij bereid is die regels na te leven. Als de huurder daartoe niet bereid is of zich niet verklaart, dan kan de [kantonrechter ](https://nl.wikipedia.org/wiki/Kantongerecht)op verzoek van iedere eigenaar beslissen dat de regels ten aanzien van de huurder komen te gelden.

### Appartementseigenaar klem tussen huurovereenkomst en regels VvE

In de praktijk wordt veelal in de huurovereenkomst tussen de appartementseigenaar/verhuurder en de huurder overeengekomen dat laatstgenoemde (het splitsingsreglement en) het huishoudelijk reglement zal naleven. Daarmee kan de appartementseigenaar tevens verhuurder voorkomen dat hij ‘klem’ komt te zitten tussen enerzijds het appartementsrecht zoals dat geldt tussen hem en de overige eigenaren/VvE en anderzijds het huurrecht zoals dat geldt tussen hem en de huurder. Vraag bij twijel over de (geldigheid van regels binnen de VvE advies van onze [VvE advocaat](http://www.blenheim.nl/nl/vve-advocaat).