9 februari 2016

Stemrecht Vereniging van Eigenaars

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

De VvE-advocaat krijgt vaak vragen over de besluitvorming binnen de VvE. Het aantal stemmen en het aantal stemmen dat ieder van de eigenaars kan uitbrengen worden in de akte bepaald voor ieder appartementsrecht. Daarin is vaak verwezen naar het Modelreglement voor appartementsrechten. In het Modelreglement is bepaald dat de besluiten genomen worden met een volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij uit de splitsingsakte een afwijkende regeling volgt. U kunt als eigenaar van een appartementsrecht dus zelf vaststellen hoeveel stemrecht u heeft van het totaal aantal stemmen en wanneer bij besluitvorming in de vergadering van de VvE sprake is van een meerderheid van stemmen.

Stemrecht en besluiten Vereniging van Eigenaars

Doorgaans is bij een Vereniging van Eigenaars het Modelreglement van toepassing. Daarin is bepaald (artikel 50)dat de besluiten genomen worden met een volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij uit de splitsingsakte een afwijkende regeling volgt. Daaronder wordt verstaan ingevolge artikel 50 van het Modelreglement: meer dan de helft van de op de vergadering uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken (even veel voor als tegen stemmen) op de vergadering van de VvE dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Met een besluit van de vergadering van de VvE staat gelijk een voorstel, waarmee alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaronder begrepen. Bij bijzondere besluiten geldt een afwijkende regeling voor het stemmen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij wijziging van de akte van splitsing.

Wijziging akte van splitsing VvE

Voor wijziging van de akte van splitsing geldt een bijzondere regeling. In dat geval moet sprake zijn van een meerderheid van 4/5 van het aantal stemmen van appartementseigenaars, of een zodanige meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald.

Aantal stemmen appartementsrecht: breukdeel

Het aantal stemmen dat een appartementseigenaar heeft (gebaseerd op het breukdeel dat gekoppeld is aan het appartementsrecht) blijkt uit de akte van splitsing. Soms kan dat 1 stem per appartement zijn, maar het kan ook een stemrecht gebaseerd op een breukdeel zijn. In de akte van splitsing kunnen nadere regels opgenomen zijn met betrekking tot het uitbrengen van stemmen op de vergadering en hetgeen wordt beschouwd als een volstrekte meerderheid. Indien een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit van de VvE, dan kan vernietiging van het besluit ingeroepen worden bij de kantonrechter. Dat kan ook het geval zijn indien een geldende regeling inzake het stemmen op de vergadering niet in acht is genomen.