6 februari 2014

Supermarkt en bestemmingsplan

Categorie: Bestemmingsplan

De Raad van State heeft overwogen (uitspraak van de Afdeling van 12 juni 2013, in zaak nr. 201207740/1/R1) is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit is bij bestemmingsplannen slechts het geval indien de concurrerende vastgoedeigenaar in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam is als de in het plan voorziene bedrijvigheid.

Bezwaar tegen supermarkt door concurrenten

De uitspraak gaat over het bestemmingsplan ‘Heerlerbaan 239 (Supermarkten)’ dat de gemeenteraad van Heerlen heeft vastgesteld. Dit is een voorbeeld van beroep van een concurrent tegen bestemmingsplan dat twee supermarkten toestaat (Uitspraak Raad van State 201303531/1/R1, woensdag 22 januari 2014). Het bestemmingsplan legaliseert twee supermarkten en een drogisterij aan de Heerlerbaan. Een bedrijf uit Heerlen is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf, dat een truckstop en een benzinestation exploiteert aan de Oud Valkenhuizerstraat, passen de supermarkten en de drogisterij niet in de omgeving. Het vreest verkeers-, geluids- en parkeeroverlast door de vestiging van de supermarkten en de luchtkwaliteit zal verslechteren. Ook zou het laden en lossen van vrachtwagens bij de supermarkt leiden tot gevaarlijke situaties. Bovendien wordt gevreesd dat het bedrijf dat het door de aanwezigheid van de supermarkten inkomsten misloopt en financiële schade lijdt. Ook zou het bestemmingsplan in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, omdat de truckstop niet mag worden uitgebreid. Het bedrijf betwist dat de supermarkten nodig zijn om het voorzieningenniveau in Heerlen op peil te houden.

Winkelcentrum maakt bezwaar tegen twee concurrerende supermarkten

De exploitant van een nabijgelegen een winkelcentrum aan de Heerlerbaan, is ook in beroep gekomen tegen de vestiging van de twee supermarkten. Hij betwijfelt de noodzaak voor de supermarkten (en vreest concurrentie). Volgens hem liggen de supermarkten te ver af van het winkelcentrum aan de Heerlerbaan. Het bestemmingsplan leidt verder tot leegstand in het winkelcentrum, aldus de exploitant. Ook staan de afspraken die de gemeente met de exploitant van de nieuwe supermarkten heeft gemaakt, in de weg aan een goede ruimtelijke belangenafweging. De Raad van State heeft de zaak op 11 november jl. op zitting behandeld. Het plan is niet gericht op verplichte verplaatsing en onteigening van de supermarkten en drogisterij maar op legalisering van de supermarkten.

Bestemming retail in bestemmingsplan moet in planperiode (10 jaar) uitvoerbaar zijn

Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 15 februari 2012, zaak nr. 201008192/T1/1/R1, kan in het kader van een beroep tegen een bestemmingsplan een betoog dat ziet op de economische uitvoerbaarheid van dat plan slechts leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, indien en voor zover het aangevoerde leidt tot de conclusie dat de raad op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan worden uitgevoerd binnen de planperiode.