24 december 2015

Surseance van betaling V&D, uw rechten als leverancier

Categorie: Bestuursrecht

Surseance van betaling V&D, uw rechten als leverancier

Nu de V&D niet langer aan haar lopende verplichtingen kon voldoen is haar door de rechtbank surseance van betaling verleend. De ervaring leert dat de surseance van betaling vaak het voorportaal is van een faillissement. De vraag is nu wat uw rechten zijn als leverancier van de V&D.

Beperk de schade, waarborg uw rechten

Voor u als leverancier is het de komende dagen tijd om uw rechten op de door u geleverde goederen in kaart te brengen en waar mogelijk te waarborgen. Treedt waar mogelijk in overleg met de bewindvoerder maar houdt bij het waarborgen van uw rechten wel rekening met het feit dat de bewindvoerder een zogenaamde afkoelingsperiode heeft afgekondigd.

De afkoelingsperiode, gevolgen voor u als leverancier

Doordat er op dit moment een afkoelingsperiode is afgegeven worden de rechten van de individuele schuldeisers als het ware even bevroren in het belang van de boedel en de mogelijke continuïteit van de onderneming. U als leverancier kan dan ook uw rechten op de goederen niet uitoefenen. Het gaat dan meestal om pand- en hypotheekhouders, zij die een eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, zij die een reclamerecht kunnen uitoefenen, de verhuurder en de Belastingdienst.

Hoe kunt u als leverancier de schade beperken door de surseance van V&D

Als gezegd is het nu de tijd voor u als betrokken leverancier om uw rechten te borgen en schade beperkend op te treden door het nemen van maatregelen. Het is afhankelijk van de contractiele relatie die u heeft met de V&D welke et is Hetmaatregelen u kunt nemen. In het geval uw rechten niet duidelijk zijn adviseer ik u contact op te nemen met een advocaat die u hierover uitgebreider kan adviseren. Van belang is in ieder geval dat duidelijk is welk type overeenkomst u met de V&D heeft. Is er sprake van een normale koop-verkoop relatie en gelden er algemene voorwaarden, waarschijnlijk de Inkoopvoorwaarden van V&D of heeft u een afwijkende overeenkomst zoals bijvoorbeeld consignatie of concessieverkoop?

Inkoopvoorwaarden V&D, eigendomsvoorbehoud

Indien op uw overeenkomst met de V&D de Inkoopvoorwaarden van de V&D van toepassing zijn is van belang of u gedurende de onderhandelingen aanvullende zekerheden heeft bedongen, denkt u dan aan met name aan het eigendomsvoorbehoud?

Inroepen zekerheden jegens V&D en haar bewindvoerder, boedelbijdrage

In het geval het voor u mogelijk is om zekerheden, zoals het eigendomsvoorbehoud, in te roepen adviseer ik u om de bewindvoerder op korte termijn te informeren over deze zekerheden. Uitgangspunt is dat u vanaf datum surseance slechts met toestemming van de bewindvoerder goederen rechtmatig terug kunt halen. Houdt u er daarbij wel rekening mee dat als gezegd op dit moment een afkoelingsperiode geldt en in het geval u op enig moment uw goederen mag terug halen de bewindvoerder, of tegen die tijd mogelijk curator, een vergoeding zal willen ontvangen voor de door de bewindvoerder uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot uw goederen n zekerheden, de zogenaamde boedelbijdrage niet zonder toestemming van V&D en zijn bewindvoerders de goederen uit de betreffende vestigingen mee mag nemen.

Overeenkomst beëindigen of opschorten in geval van surseance

Controleert u in uw overeenkomst of er een bepaling is opgenomen dat in geval van surseance van betaling de overeenkomst per direct kan worden beëindigen of dat prestaties kunnen worden opgeschort. Wilt u de overeenkomst opschorten of met onmiddellijke ingang beëindigen en uw goederen terughalen, neemt u dan ook op korte termijn contact op met de bewindvoerder.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen over uw rechten jegens de V&D of heeft u specifieke vragen over de overeenkomst die u heeft gesloten met de V&D en de voorwaarden die gelden en of het voor u mogelijk is om uw rechten in te roepen, neemt u dan contact op met: