14 september 2012

Toelichting advocaat omgevingsvergunning monument

Categorie: Monumentenrecht

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Monumentenwet 1988, inmiddels vervangen door de Erfgoedwet, blijkt dat bij het verlenen van een vergunning op grond van artikel 11 in het concrete geval de belangen van de aanvrager dienen te worden afgewogen tegen de belangen van het beschermde monument (Kamerstukken II 1986/87, 19 881, nr. 3, p. 20). Bij die belangenafweging dient, gelet op het bepaalde in de wet rekening te worden gehouden met het gebruik van het monument. Zie ook: monumentenrecht.

Zachte normen in regelgeving monumenten kan eigenaar monumenten opbreken

Ten aanzien van richtlijnen voor monumenten zoals het Programma van Eisen kwaliteit Monumenten 2009 (hierna: het PvEM) overweegt de bestuursrechter:

“Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 januari 2012 in zaak nr. [201103647/1](<dial: 201103647/1>)/H2) bevat het PvEM uitsluitend richtlijnen die als leidraad dienen voor planontwikkeling, planbeoordeling en de uitvoering van verbouwings- of restauratiewerkzaamheden van monumenten en geen beleidsregels in de zin van artikel 4:81, eerste lid, van de Awb. Verder is van belang dat in het voorwoord van het PvEM is vermeld dat het PvEM de bouwkundige en monumentale kwaliteit van monumenten bewaakt, dat het nagenoeg onmogelijk is hiervoor algemene, toetsbare criteria op te stellen en dat veel afhankelijk is van de ouderdom, het materiaalgebruik, de fysische condities en de monumentaliteit. De richtlijnen van het PvEM zijn geen harde normen harde normen.”

Aanvraag wijziging monument vraagt om inlevingsvermogen van de overheid

Uit de Memorie van Toelichting bij de Monumentenwet 1961 blijkt dat in het algemeen geen vergunning zal worden verleend tot afbraak van een monument dat van zodanig algemeen belang is dat het tot beschermd monument is aangewezen. Anders ligt het bij verzoeken wijzigingen te mogen aanbrengen. Hierbij zal steeds moeten worden gezocht naar mogelijkheden het monument, met behoud van zijn karakter, en hetgeen het aan waardevols bevat, zoveel mogelijk overeenkomstig de eisen des tijds aan zijn huidige bestemming te doen beantwoorden.

Bij wijziging monument is beperkt aantasting monument toegestaan

Een voorbeeld waarbij wijzigingen aan een monument werd toegestaan: LJN: BX3958, Raad van State, 8 augustus 2012

1- Beperkte aantasting van monumentale waarde toegestaan

2- Omdat iets eerder is aangetast, of mogelijk kan zijn aangetast, leidt een (beoogde) wijziging niet tot een verdere aantasting van de monumentwaarde (aldus de monumentencommissie).

Wijziging functie monument mogelijk onder handhaving monumentale waarde

Door de gemeente is een monumentenvergunning verleend aan belanghebbende voor het veranderen en vergroten van een pand in Amsterdam centrum. Buren zijn het er niet mee eens en stapten naar een advocaat. De allereerste overweging van de monumentencommissie was dat de ingreep aan de woning niet leidt tot een verdere aantasting van de monumentale waarde en voldoet aan het Programma van Eisen kwaliteit Monumenten (PvEM). Hierbij wordt getoetst of het acceptabele gevolgen heeft voor de monumentale waarde, hetwelk zo was. Zo kan het dus ook.