24 november 2015

Toepasselijkheid algemene voorwaarden bij een te late verwijzing

Categorie: Algemene voorwaarden, Contractenrecht

Uitgangspunt bij het overeenkomstenrecht is dat een overeenkomst na het aangaan daarvan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd. Te late (na sluiten overeenkomst) verwijzingen naar exoneraties of algemene voorwaarden leiden daarom in beginsel niet tot toepasselijkheid daarvan. In de jurisprudentie is hierop echter een uitzondering gemaakt door gebruik te maken van de bepaling in artikel 3:35 BW, namelijk het gerechtvaardigd vertrouwen. Indien dit vertrouwen is gewekt gelden de exoneraties of algemene voorwaarden alsnog. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in langlopende zakenrelaties, indien de afnemer nooit heeft geprotesteerd tegen de vermelding van algemene voorwaarden op facturen.

De Hoge Raad heeft recent deze uitzondering op de hoofdregel nogmaals bevestigd arrest

Kort gezegd heeft partij Meegaa op regelmatige basis potgrondproducten geleverd aan een cactuskwekerij. De bestelling geschiedde telefonisch en werd bij levering een afleverbon “voor ontvangst” getekend. Op de afleverbon stond een verwijzing naar de algemene voorwaarden met daarin een exoneratieclausule. Op deze clausule doet Meegaa een beroep wanneer zij door de cactuskwekerij wordt aangesproken op grond van wanprestatie.

Door de rechtbank in eerste aanleg en het Hof wordt dit verweer verworpen nu zij stellen dat er geen geldige exoneratie is overeengekomen. De belangrijkste overwegingen voor het hof waren dat (a) de handtekening op de afleverbonnen slechts voor ontvangst was geplaatst en (b) niet gesteld of gebleken was dat partijen voorafgaande aan de eerste levering over een exoneratie hebben gesproken.

De Hoge Raad oordeelt echter anders en stelt dat het Hof heeft miskent dat bij de beantwoording van de vraag of partijen een aansprakelijkheidsbeperking zijn overeengekomen de wilsvertrouwensleer uit 3:33 BW en 3:35 BW beslissend is. In dit geval heeft dat tot gevolg dat nu op de vermelding van de exoneratie op de afleverbonnen van een groot aantal eerdere leveranties van potgrond niet is geprotesteerd, door de cactuskwekerij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt is dat zij de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

Let dus op bij het sturen en ontvangen van algemene voorwaarden, hoewel de hoofdregel is dat de voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst moeten worden ter hand gesteld zijn er in de rechtspraak meerdere uitzonderingen op deze hoofdregel ontstaan.

Heeft u specifieke vragen over algemene voorwaarden of meer algemeen over het contractenrecht kunt u te allen tijde voor een eerste gesprek vrijblijvend contact opnemen met: