3 september 2013

Toepassing Weens Koopverdrag

Categorie: Algemene voorwaarden, Contractenrecht

Nederland heeft zich gelijktijdig met de ingang van het huidige burgerlijk wetboek aangesloten als lidstaat bij het Weens Koopverdrag. Anders dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Argentinië, Canada en diverse andere landen heeft Nederland geen voorbehouden, verklaringen of bezwaren opgeworpen. Indien Nederlands recht toepasselijk is en er is sprake van een internationale rechtsverhouding, maakt het Weens Koopverdrag daar in beginsel integraal onderdeel van uit. Een toetsing aan het Nederlands recht, betekent dan in principe (eerst) een toetsing aan het Weens koopverdrag.

Weens Koopverdrag ook van toepassing in Nederland

In een eerdere bijdrage gaf ik al aan dat het Weens Koopverdrag kan worden uitgesloten (waaronder in algemene voorwaarden). Hierbij moet als kanttekening worden opgemerkt dat indien enkel één partij het Weens Koopverdrag uitsluit (en deze voorwaarden toepasselijk zijn) de totstandkoming van dit betreffende contract alsnog aan het Weens koopverdrag onderworpen kan zijn. Een ander interessant aspect is dat er geen supranationale rechter invulling geeft aan het Weens Koopverdrag, maar dat er in alle deelnemende landen recht gesproken wordt (en dus van toepassing kan zijn voor Nederlandse partijen). Kortom, het Weens Koopverdrag kan op diverse wijze toepasselijk zijn én worden ingevuld. Over deze omvang en strekking van het Weens Koopverdrag zijn contractpartijen zich niet altijd even bewust. Hierna zal ik op hoofdlijnen een aantal in het Weens Koopverdrag vastgelegde uitgangspunten bespreken. Ik zal daarbij ingaan op de non-conformiteit en de klachtplicht.

Conformiteit in Weens Koopverdrag

Op grond van art. 35 lid 1 Weens Koopverdrag dient de verkoper zaken af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de omschrijving voldoen aan de in de koopovereenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de overeenkomst vereiste wijze. Het Weens Koopverdrag moet eveneens worden toepast op interpretatievraagstukken betreffende de onderhavige koopovereenkomst. Er is geen onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare gebreken. Ook wordt er geen afweging gemaakt tussen enerzijds ‘warranties’ en ‘conditions’.

Indien de kwaliteits- en kwantiteitseisen van het betreffende producties niet met zoveel woorden staan beschreven (in bijvoorbeeld de koopovereenkomst) wordt de conformiteit getoetst aan art. 35 lid 2 Weens Koopverdrag. Dit geldt ook indien er een beperkte beschrijving van het product is opgenomen.

Van belang is dat er op het tijdstip waar het risico overgaat van de verkoper op de koper voldaan wordt aan de overeenkomst. Met andere woorden, op dat specifieke moment dienen de gekochte producten te beantwoorden aan het gesloten contract. Is daarvan geen sprake, dan is er sprake van non-conformiteit en kunnen daaruit diverse rechtsvorderingen worden ingesteld (waaronder: ontbinding, nakoming, prijsvermindering en een eventuele vernietiging van het contract). Overigens behoeft de gebrekkigheid ten tijde van de risico-overgang nog niet te blijken.

In kennis stellen van de non-conformiteit

Op grond van art. 39 lid 2 Weens Koopverdrag verliest u als koper uw rechten indien u niet tenminste binnen twee jaar de koper in kennis stelt van de gebrekkigheid van de (het) gekochte product(en). Het moment van aflevering doet deze termijn starten. Nalaten uw verkoper tijdig en inhoudelijk in kennis te stellen kan grote consequenties hebben: uw rechtsvorderingen komen te vervallen.

Tijdig keuren en klagen onder Weens Koopverdrag

Het keuren en klagen moet binnen een ‘redelijke termijn’ geschieden. Indien u als koper nalaat om tegen een zo kort mogelijke termijn over de aard en omvang van de gebrekkigheid van uw aangeschafte product(en) te klagen, verliest u de mogelijkheid een procedure te voeren (inhoudende dat de zaak niet aan de overeenkomst voldoet). Indien de betreffende zaak aan nader onderzoek dient te worden onderworpen dient deze keuring eveneens tegen de kortst mogelijke termijn te geschieden. De wijze waarop dit onderzoek moet plaatsvinden is niet nader bepaald en zal afhankelijk zijn van de aard van de gekochte zaak, de deskundigheid van de koper en internationale handelsgebruiken.

Mocht u naar aanleiding hiervan verder vragen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.