19 juni 2013

Toezegging vergunning en aansprakelijkheid gemeente

Categorie: Bestuursrecht

Toezegging ambtenaar vergunning niet altijd bindend

Volgens vaste rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waarvan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend (uitspraak 5 september 2012, LJN BX6483). Reden voor schadevergoeding overheid ?

Medewerker handhaving niet bevoegd toezegging over vergunning te doen

Een dergelijk bevoegd persoon kan zijn, een wethouder of burgemeester. Een medewerker of ambtenaar van de gemeente die niet bevoegd is om een bindende uitspraak te doen, kan niet aan deze toezegging gehouden worden. Ook een medeweker van handhaving die niet bevoegd is een bindende uitspraak te doen ter zake bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, kan niet aan enige toezegging daaromtrent gehouden worden. Anders is de situatie indien er sprake is van bewuste misleiding, danwel roekeloos handelen van een ambtenaar. Dan zou de handelwijze onrechtmatig kunnen zijn. Wanneer sprake is van onrechtmatig handelen van gemeente of ambtenaar, dan kan daartoe een vordering ingesteld worden uit onrechtmatige daad bij de civiele rechter.

Klacht indien wegens onbehoorlijk optreden ambtenaar gemeente

Indien er sprake is van een toezegging door een ambtenaar zonder dat deze daartoe bevoegd is, kan daartoe ook een klacht ingediend worden bij de Gemeentelijke Ombudsman. Indien wordt vastgesteld dat de ambtenaar zijn boekje te buiten is gegaan dan behoort de gemeente daar gevolg aan te geven, al dan niet met disciplinaire maatregelen. Een advocaat bestuursrecht kan beoordelen welke juridische maatregel kans maakt.