18 december 2016

Procedure beroep Raad van State over Tracébesluit

Categorie: Bestuursrecht

Beroep Raad van State over milieuaspecten Tracébesluit

Beroep bij de Raad van State tegen een [Tracébesluit](https://www.wegenwiki.nl/Trac%C3%A9wet) betreft komen alle aspecten die langs het tracé aan de orde zijn, zoals geluidhinder, luchtkwaliteit, veiligheid, trillingen, schadevergoeding en hinder tijdens de bouw etc. Alleen als een zienswijze tegen het ontwerp tracebesluit is ingediend kan beroep aangetekend worden. In deze lastige beroepsprocedure waar de Raad van State slechts de enige rechter in Nederland is die het besluit beoordeelt. Hoger beroep van het besluit van de Raad van State is niet mogelijk. Dat legt een zware last op de rechters bij de Raad van State. Aangezien de rechters ook geen geluidsdeskundige of bouwkundige zijn, kan de Raad van State een deskundige inschakelen om onderzoek te doen naar technisch aspecten van het besluit waartegen beroep is ingesteld.
Lees ook: [procedure hoger beroep Raad van State](https://www.blenheim.nl/nl/bestuursrecht/procedure-hoger-beroep-raad-van-state).

### Deskundige inschakelen bij procedure Raad van State

Als de Raad van State geen deskundige benoemt dan legt dit een zware last op degene die beroep ingesteld hebben (de appellanten). Die moeten dan zelf een deskundige inhuren. Vaak zal hun advocaat dat ook adviseren. Het is natuurlijk veel beter als de Raad van State bij een zeer complex besluit als een Tracébesluit dat doet. Bij het Tracébesluit Zuidasdok (geraamde bouwkosten 2 miljard; bouwtijd minimaal 10 jaar) deed de raad van State dat niet. Dat is verschraling van de enige gerechtelijke procedure die tegen een Tracébesluit mogelijk is. Lees hierover verder: rechtsbescherming tegen geluidsoverlast.

### Beroep op inbreuk grondrechten EVRM

Indien niet aan de wettelijke normen voldaan door de Minister in zijn Tracébesluit dan dient de rechter in te grijpen. Naast het toepassen van de geldende regelgeving kan er grond zijn voor concrete maatregelen zoals onteigening of verplaatsing van objecten langs het tracé. zelfs in situaties waar gevaar voor leven of lichamelijk integriteit niet aan de orde is. Er dient ook een balans te zijn tussen de impact van de aanleg van een rijksweg en het belang van een individu langs de weg. Net als de aanwezigheid van een vuilnisbelt (Branduse/Roemenië) aantasting van kwaliteit van leven en welzijn tot gevolg heeft, kan de verbreding van een snelweg tot slechts 4 meter van een woning of woonboot eveneens onrechtmatig zijn, tenzij in het Tracébesluit een voldoende maatregelen wordt getroffen. Zo niet dan is sprake van inbreuk op de grondrechten van art . 2 en 8 EVRM; inbreuk op een gezond en kwalitatief goed leven met respect voor je woning. Lees hierover verder: [rechtsbescherming tegen geluidsoverlast](https://www.blenheim.nl/blogs/980/advocaat-geluidsoverlast-geluidhinder).

### Tussenuitspraak Raad van State over Tracébesluit

De Raad van State kan een tussenuitspraak gedaan. Hierin geven de rechters opdracht aan de Minister en daarmee aan Rijkswaterstaat om het Tracébesluit naar aanleiding een of meer beroepsgronden nader te motiveren. In een tussenuitspraak wordt door de Raad van State een eindoordeel uitgesteld in afwachting van de nadere motivering over de onderwerpen die de Raad van State in de tussenuitspraak noemt. Het kan bijvoorbeeld zijn zoals bij het Tracébesluit A27/A1 dat Rijkswaterstaat de geluidmaatregelen in het Tracébesluit moet aanvullen en bij een woning geen onaanvaardbare geluidhinder zal ontstaan als gevolg van reflectie van geluid. In het najaar van 2015 bepaalde de Raad van State ook dat het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg Groningen op vijf punten moest worden aangepast.

### Juridisch advies over Tracébesluit

Procederen bij de Raad van State vraagt veel juridische kennis. Het is dus raadzaam een advocaat bestuursrecht beroep te laten instellen bij de Raad van State. De advocaat kan beoordelen of welke beroepsgronden zinvol zijn en steekhouden zijn voor het beroep bij de Raad van State. Bij een Tracébesluit kan alleen beroep ingesteld worden als een zienswijze is ingediend. Dat betekend dat het ontwerp Tracébesluit als goed bekeken dient te worden door de belanghebbende bij het tracé. Blenheim dient regelmatig zienswijs in gen een voorgenomen plan of besluit. Het is zinvol om in die fase met uw advocaat goed na te denken over de gevolgen van zo’n Tracébesluit op uw leefomgeving. Vrag vrijblijvend advies aan [advocaat bestuursrecht](http://www.blenheim.nl/nl/bestuursrecht-advocaten) Mark van Weeren over de [Tracéwet](https://www.wegenwiki.nl/Trac%C3%A9wet#Trac.C3.A9wet_stappen) en een Tracébesluit.