1 mei 2017

Tracébesluit Zuidasdok loopt schade op bij Raad van State

Categorie: Hoger beroep

Hoger beroep van een bezwaarmaker tegen Tracébesluit Zuidasdok bijgestaan door advocaat bestuursrecht Mark van Weeren van Blenheim is toegewezen. De Raad van State heeft over Tracébesluit Zuidasdok een tussenuitspraak gedaan. Het laten vervallen van een vluchtstrook waardoor verkeer dichter lang het perceel rijdt is onvoldoende onderzocht en gemotiveerd voor veiligheid, aldus de hoogste bestuursrechter. De minister moet nader onderzoeken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt en op de woonboot terecht komt en welk type vangrail nodig is om dat te voorkomen.

De minister is door de rechter opgedragen op de aspecten van geluid en verkeersveiligheid binnen zestien weken zich nader beraden en zo nodig een nieuw besluit nemen. Daarna doet de Raad van State einduitspraak en daarbij het Tracébesluit ook getoetst aan de grondrechten van art. 8 EVRM. Er is bovendien onvoldoende transparantie bij verkeerveiligheidscontroles (audits) die wettelijk moeten plaatsvinden.

Verkeersveiligheid Tracébesluit Zuidasdok onvoldoende

De minister moet alsnog binnen 16 weken motiveren wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid nu in het Tracébesluit besloten is om een vluchtstrook op de A10 ter hoogte van de woonboot van een bezwaarmaker te laten vervallen. De veilgheid van de leefomgeving van de bewoner is immer in gevaar. Hetzelfde geldt voor bedrijfsruimten die vlak langs het trace liggen. In het eerdere ontwerp van het Tracébesluit was die vluchtstrook nog wel opgenomen. Ook is de bestuursrechter van de Raad van State niet overtuigd van de keuze voor het type vangrail voor dit deel van de weg. De minister moet nader onderzoeken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt en op de woonboot terecht komt en welk type vangrail nodig is om dat te voorkomen. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal de minister zo nodig opnieuw een integrale afweging moeten maken van de gevolgen van het Tracébesluit voor de woonbootbewoner. Als de veiligheid van de omwonende niet gegarandeerd kan worden door de Minister dan zal de Minister aan tot uitkoop (onteigening) van de betrokkene moeten overgaan aldus de Raad van State in de tussenuitspraak van 26 april 2017. Lees meer over procedure beroep Raad van State over Tracebesluit.

Geluidshinder tracé bij bruggen Amstel onvoldoende onderzocht

Naar het oordeel van de Raad van State heeft de minister in het Tracébesluit Zuidasdok niet duidelijk gemaakt hoe zij de geluidstoename heeft berekend als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen. Dat is van belang omdat direct naast de weg de maximaal toegestane geluidbelasting wordt bereikt. Hierdoor staat niet vast of de beperkte toename waar de minister vanuit gaat, correct is. De minister zal nader moeten onderbouwen wat de precieze geluidhinder is bij de woning en een woonboot van twee bezwaarmakers.

Op de zitting deed de Minister de klacht over onvoldoende geluidonderzoek af met de mededeling: de toename is te verwaarlozen. Dat is volgens de rechter te matig nu het specifiek gaat over de reflectie van geluid bij de bruggen en de toepassing van standaardrekenmethode voor geluidsmeting, kortom regelgeving die ook de Minister moet naleven. De bestuursrechter houdt de Minister aan de plicht geluidsonderzoek te doen. Onevenredige geluidshinder is immers een inbreuk op privéleven dat beschermd wordt door artikel 8 EVRM.

Onvoldoende transparantie verkeerveiligheidscontroles op tracé

Tijdens de behandeling van het Tracébesluit bij de Raad van State ontbrak een volledige verkeerveiligheid audit. Dat moet nog komen. Ook kan er nog een wijziging aan het tracé plaatsvinden, maar dat moet wel de veiligheidsaudits doorstaan. Het buro dat de audit uitvoert houdt kantoor op het Ministerie zo bleek op de zitting en dat heeft een slechte indruk achter gelaten. Zeker nu een afdoende verkeerveiligheidsaudit ontbreekt. De laatste audit is van augustus 2014 toen het ontwerp nog in een veel minder vergaand stadium was. De eindtoetsen (3 audits) over verkeersveiligheid liggen volledig buiten de rechtbescherming van burgers mede door de halfslachtige procedure die de Minister volgt. Dat betekent dat verdere uitwerking van het Tracébesluit door een belanghebbend ook goed gecheckt dient te worden in hoeverre belangen niet geschaad worden door wijzigingen na de beroepsprocedure.

Rechter wijst Minister expliciet op verkeersveiligheid bij tracé

Bij de keuze voor aanpassingen aan het ontwerp van de rijksweg vanwege de verkeersveiligheidselementen wordt altijd een kosten/baten afweging gemaakt. Keuzes dienen wel voldoende gemotiveerd te worden en daar schort het volgens de rechter aan bij dit Tracébesluit. De rechter geeft de Minister ook nog een hint voor de verkeersveiligheidsaudits die nog moeten plaatsvinden: de Afdeling wijst erop dat op p. 45 van het Rapport actualisatie milieu-informatie (bijlage bij Tracébesluit) staat dat de opdrachtnemer de aanbevelingen uit de verkeersveiligheidsaudit en de gedragskundige analyse integraal dient mee te nemen in zijn ontwerp, waarna op dit onderwerp een actualisatie van de gedragskundige analyse plaatsvindt naast de wettelijk verplichte tweede verkeersveiligheidsaudit.