TVL subsidie – de aanpak van fraude

De RVO heeft op 7 mei 2021 laten weten in het kader van vaststelling van de TVL- subsidie enkele honderden bedrijven te zijn tegengekomen die zij verdenkt van subsidiefraude. In deze blog wordt uitgelegd hoe de RVO deze situaties aanpakt en waar u als ondernemer rekening mee kunt houden.

Zoals in een eerdere blog is uitgelegd, wordt door de RVO de definitieve hoogte vastgesteld van de verstrekte subsidies op grond van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Waar bij de aanvraag voor de TVL-subsidie nog werd uitgegaan van een inschatting van het omzetverlies, wordt nu door RVO beoordeeld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest.

Eigen verantwoordelijkheid subsidie-aanvrager en bijzondere meldingsplicht

De RVO gaat steeds meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager van een subsidie. Dit betekent onder andere dat de RVO zich baseert op de verstrekte gegevens en u vraagt om met bewijsstukken die deze gegevens onderbouwen. Het gevolg van deze aanpak is dat van u als ondernemer wordt verwacht dat u relevante omstandigheden meldt bij de RVO.

Wanneer niet (tijdig) melding is gedaan van de hiervoor genoemde gevallen, kan op grond van de Boetewet een bestuurlijke boete variërend van €20.000,- tot € 80.000,- worden opgelegd.

Terugvordering TVL-subsidie, boete, aangifte en beslaglegging

De RVO hanteert een strenge aanpak wanneer zij constateert dat bewust onjuiste informatie is verstrekt of informatie is achtergehouden. Dit betekent het volgende:

  • Uitbetaalde subsidie wordt teruggevorderd met wettelijke rente;
  • Terugvordering vindt ook plaats als een project hierdoor niet kan doorgaan of de ondernemer in kwestie hierdoor in financiële nood komt;
  • De RVO doet altijd aangifte bij het Openbaar Ministerie;
  • Een organisatie of persoon waar misbruik wordt vermoed of is geconstateerd, wordt intensiever gecontroleerd;
  • Nieuwe aanvragen kunnen worden afgewezen als de overtuiging bestaat dat iemand zich ook in de toekomst niet aan de regels zal houden;
  • In bepaalde gevallen kan een bestuursrechtelijke boete worden opgelegd, zoals bij het niet voldoen aan de bijzondere meldingsplicht.

Maatregelen RVO bij intrekking subsidie

De RVO legt bij het constateren van fraude dus niet enkel een bestuurlijke boete op, maar doet óók aangifte bij het OM. Hierna volgt een strafrechtelijk onderzoek dat wordt geleid door het OM en de fraudeopsporingsdienst Fiod. Ook wordt in veel fraudegevallen beslag gelegd op bankrekeningen en bezittingen, zoals vastgoed. Wanneer u wordt overvallen door dergelijke maatregelen dan is het belangrijk dat u weet wat uw rechten zijn. Zo heeft u bijvoorbeeld een zwijgrecht als u door RVO als verdachte wordt aangemerkt. In geval van onderzoek door het OM of de Fiod in verband met vermeende subsidiefraude heeft u recht op bijstand van een advocaat.

Onterechte aanvraag subsidie en M&O register

In geval van fraude wordt de overtreder opgenomen in het M&O register. Het gaat dan om subsidieaanvrager die misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie hebben gemaakt. RVO moet aantonen dat hiervan sprake is. Indien geen sprake is van opzet van de subsidieaanvrager zal fraude niet aangetoond kunnen worden. Uiteindelijk beslist de rechter of sprake is van misbruik of eigenlijk gebruik van de subsidie. Als aangifte van fraude is gedaan door RVO kan het tot een strafzaak komen in het openbaar ministerie meent dat sprake is van een strafbaar feit. In andere gevallen, zoals bij een besluit tot terugvordering van de subsidie door RVO, zal de bestuursrechter kunnen beslissen of het subsidiebesluit en eventuele terugvordering van de subsidie.

Advies over terugvordering TVL-subsidie

Wanneer u een voornemen krijgt tot intrekking van de verstrekte subsidie of tot oplegging van een bestuurlijke boete heeft u zes weken om een zienswijze in te dienen. Wordt de subsidie daadwerkelijk ingetrokken of een boete opgelegd, dan geldt een termijn van zes weken waarbinnen u bezwaar kunt aantekenen. In beide gevallen is het raadzaam een bestuursrecht advocaat te raadplegen die u kan adviseren. Ook in geval beslag is gelegd door de overheid kan Blenheim u adviseren over uw rechtspositie en wat uw rechten zijn.

Stel vrijblijvend uw vraag over een subsidiebesluit aan ons team bestuursrecht

Gepubliceerde Artikelen