23 november 2013

Verjaring uitkering verzekeraar

Categorie: Bestuursrecht

Uitkering verzekeraar verjaart na drie jaar

De wet bepaalt dat een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart na verloop van drie jaar na aanvang van de dag volgend op de dag waarop de gerechtigde bekend is geworden met de opeisbaarheid van de uitkering. De verzekerde of degene die aanspraak kan maken op de uitkering van de verzekeraar, dient voor afloop van de verjaringstermijn van drie jaar een rechtsvordering in te stellen. Doorgaans zal dat het uitbrengen van de [dagvaarding](https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagvaarding) zijn.

### Verjaring vordering uitkering verzekeraar en nieuwe verjaringstermijn

Een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen op de dag waarop de verzekeraar de aanspraak erkent of heeft medegedeeld de aanspraak af te wijzen. Stuiting van de vordering tegen de verzekeraar vindt ook plaats door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde benadeelde persoon. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar vangt aan vanaf de dag volgend op de dag waarop de verzekeraar de aanspraak erkent, ofwel de onderhandelingen afbreekt.

### Verjaring stuiten door aangetekende brief of deurwaarderexploot

Stuiting van verjaring van een geldvordering, ook de vordering tegen de verzekeraar, moet altijd schriftelijk per aangetekende brief geschieden of per deurwaardersexploot. Het ligt voor de hand gesprekken en onderhandelingen met de verzekeraar altijd goed vast te leggen, te notuleren en over en weer te bevestigen, ten einde bewijsproblemen in een procedure te voorkomen. Als je een vraag hebt over verjaring stle die virjblijvend aan a[dvocaat Mark van Weeren](https://www.blenheim.nl/nl/advocaten/weeren.html).