13 mei 2017

Advocaten voor Corporate Governance Code

Categorie: Corporate governance

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Corporate Governance Code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in Nederland en waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit binnen de Europese Unie, of een daarmee vergelijkbare markt of handelsfaciliteit buiten de Europese Unie (“beursvennootschappen”).

Nederlandse beursvennootschappen, waarvan effecten worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit en waarvan het balanstotaal € 500 mln bedraagt, zijn uitgezonderd van de werking van de Corporate Governance Code.

De Corporate Governance Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere bestuurders en commissarissen) en partijen (onder andere institutionele beleggers) tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen.

De principes kunnen worden opgevat als de moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over goede corporate governance.

De vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de principes van de Corporate Governance Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast (het zogenaamde “pas toe, of leg uit” principe).

Een advies op maat van een advocaat ter zake is in veel gevallen noodzakelijk.

De Corporate Governance Code is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

  • naleving en handhaving van de Corporate Governance Code
  • het bestuur
  • de raad van commissarissen
  • de (algemene vergadering van) aandeelhouders
  • de audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit functie en van de externe accountant.
  • De Corporate Governance Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld. In december 2008 is de Corporate Governance Code geactualiseerd door de Commissie Frijns. De geactualiseerde Corporate Governance Code is op 1 januari 2009 in werking getreden.
  • De gespecialiseerde advocaten van Blenheim Advocaten adviseren u graag over de Corporate Governance Code.

Verdere informatie door een advocaat over vennootschapsrecht

Voor verdere informatie over vennootschapsrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met: