17 mei 2017

De gedwongen overgang van stemrecht

Categorie: Corporate Litigation

De bevoegdheid tot het vestigen van vruchtgebruik op aandelen, kan in statuten niet worden beperkt of uitgesloten.
Op aandelen kan derhalve vruchtgebruik worden gevestigd.

Het stemrecht op de aandelen kan aan de vruchtgebruiker worden toegekend, tenzij de statuten van de vennootschap dit verbieden.

De bevoegdheid tot het vestigen van een pandrecht op aandelen op naam kan wel statutair worden verboden.
Indien pandrecht is toegestaan, houdt de aandeelhouder het stemrecht, tenzij bij de vestiging van het pandrecht anders is overeengekomen en de statutaire blokkeringsregeling in acht is genomen. Voor de besloten vennootschap kan het toekennen van het stemrecht aan de pandhouder in de statuten worden verboden.

Ook de stemgerechtigde vruchtgebruiker en de stemgerechtigde pandhouder kunnen het belang van de vennootschap dermate schaden dat er in redelijkheid niet langer kan worden geduld dat zij het stemrecht uitoefenen.

De vereisten die de wet stelt voor de vordering tot overdracht van aandelen gelden mutatis mutandis voor de vordering tot ontneming van het stemrecht.
De procedure kan zich hier echter in één fase voltrekken, een tweede fase is niet nodig.
Er is in het geval van een gedwongen overgang van stemrecht geen sprake van een prijs en een leveringsformaliteit behoeft niet te worden nagekomen.
Per het tijdstip dat het toewijzend vonnis onherroepelijk is geworden, keert het stemrecht naar de oorspronkelijke aandeelhouder terug.

Verdere informatie door een advocaat over corporate litigation

Voor verdere informatie over corporate litigation (waaronder aandeelhoudersgeschillen) kunt u vrijblijvend contact opnemen met: