2 augustus 2022

Verbod op nevenwerkzaamheden per 1 augustus 2022 aan banden

Categorie: Arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer staat vaak een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. Het is de werknemer op basis daarvan niet toegestaan om betaald of onbetaald werkzaamheden te verrichten voor een andere partij dan de eigen werkgever, tenzij de werkgever hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit kan gaan om een tweede betaalde baan of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een bestuursfunctie.

De werkgever was tot voorkort vrij om te bepalen of toestemming voor nevenactiviteiten al dan niet aan de werknemer zou worden verleend. Dat is nu anders. Sinds 1 augustus 2022 is in de wet bepaald dat een werkgever een werknemer alleen mag verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten als daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

Voorbeelden voor weigering verbieden nevenwerkzaamheden door werkgever

Op 1 augustus 2022 is de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet vloeit voor uit een Europese richtlijn. Het verbod op nevenwerkzaamheden is één van de onderwerpen waarvoor de regels worden gewijzigd. Het nevenwerkzaamhedenbeding wordt voor het eerst vastgelegd in de wet en hieraan worden voorwaarden verbonden. Het uitgangspunt is vanaf heden dat het verrichten van nevenwerkzaamheden is toegestaan, tenzij de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft om het verrichten van nevenwerkzaamheden te verbieden. Bij de introductie van de nieuwe wet zijn een aantal voorbeelden genoemd van objectieve rechtvaardigingsgronden. Het gaat onder meer om: het beschermen van de gezondheid en veiligheid van de werknemer, het beschermen van bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten en voorkomen van belangenverstrengeling.

Werkgever hoeft beoordelingscriteria vooraf niet aan te geven

Deze lijst is niet uitputtend. Ook op basis van andere omstandigheden zou een objectieve rechtvaardigingsgrond kunnen worden aangenomen. Pas op het moment dat de werknemer aangeeft bepaalde nevenwerkzaamheden te willen verrichten, zal de werkgever moeten beoordelen of sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond om het verrichten van nevenwerkzaamheden te verbieden. Op voorhand hoeft een werkgever niet aan te geven welke werkzaamheden wel of juist niet mogen worden verricht gedurende het dienstverband. Mocht discussie ontstaan over de vraag of werkgever een objectieve reden heeft om het verrichten van werkzaamheden te verbieden, dan kan deze vraag aan de rechter worden voorgelegd.

Nieuwe regelgeving geldt ook voor nevenwerkzaamheden verboden vóór 1 augustus

Deze nieuwe beperking van het verbod op nevenwerkzaamheden geldt ook voor nevenwerkzaamheden die al voor 1 augustus 2022 door een werkgever verboden werden of waaraan voorwaarden zijn verbonden. Het is dan ook raadzaam te inventariseren welke nevenwerkzaamheden binnen uw organisatie zijn verboden en om te toetsen of daaraan een objectieve grond ten grondslag ligt. Mogelijk kan dit verbod op nevenwerkzaamheden niet langer worden gehandhaafd. Daarnaast is het raadzaam om na te gaan of de tekst van het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst in lijn is met voornoemde regels. Afhankelijk van de formulering van het beding, kan het raadzaam zijn deze meer in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving.

Heeft u vragen over het verbieden van nevenwerkzaamheden op basis van de nieuwe wettelijke regels of twijfelt u of het nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst moet worden aangepast? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten van het Team Arbeidsrecht.