5 juli 2023

Verbod op reclame voor online gokken door strenge reclameregels KSA

Categorie: gaming-law, Gokken en kansspelen

Op 1 juli 2023 is in Nederland het verbod op ongerichte kansspelreclame op afstand van kracht geworden. Het verbod is bedoeld om kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen beter te beschermen tegen het risico van gokverslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen dus geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Online adverteren door goksites mag echter nog wel.

Strenge reclameregels voor gokken in Nederland; wat mag nog wel?

Dit betekent dat reclame op tv en radio en in kranten en tijdschriften vanaf 1 juli verboden is. Reclame op openbare plaatsen, zoals billboards en bushokjes, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals speelcasino’s, amusementshallen, bioscopen en cafés, is ook niet toegestaan. Gokreclame via onder andere internet, direct mailing, on-demand TV, sociale media of in de online spelomgeving blijft onder strikte voorwaarden toegestaan. Voor sponsoring van tv-programma’s, evenementen en sportploegen geldt een overgangsregeling.

Nieuwe regels voor reclame onder toezicht van Kansspelautoriteit KSA

De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels en heeft haar vergunninghouders vooraf geïnformeerd over de nieuwe regels. Nu het verbod van kracht is, zal de Ksa actief monitoren hoe de nieuwe reclameregels en verplichtingen voor vergunninghouders in de praktijk worden toegepast. Mocht dit leiden tot verdere interpretatie of verduidelijking van de regels, dan zal de sector tijdig door de Ksa worden geïnformeerd. De Ksa waarschuwt haar vergunninghouders voor kansspelen op afstand om de grenzen niet op te zoeken. Bij duidelijke overtredingen zal de Ksa direct handhavend optreden.
Tips voor het aanvragen van een vergunning voor gokken op afstand kun je hier lezen.

Samenvatting van de  reclameregels 2023 van KSA

Voor alle aanbieders van kansspelen op afstand gelden de navolgende reclameregels. Als je reclame maakt voor een kansspel moet je je houden aan de reclameregels zoals beschreven in de Wet op de Kansspelen, en onder andere aan de volgende regels:

 • gebruik geen persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met de deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
 • geen kansspelreclame uitzenden tussen 6.00 en 21.00 uur op radio en tv. Deze tijdvensters voor kansspelreclame gelden onder de Mediawet 2008. Let op: voor bepaalde kansspelen geldt een ander tijdvenster.
 • je mag geen reclame maken in kansspelen of op websites of applicaties waar kansspelen worden aangeboden.
 • het reclame- en wervingsbeleid van een gokbedrijf moet afgestemd zijn op de resultaten van de verplichte risicoanalyse en uw verslavingspreventiebeleid.
 • richt uw reclame niet op personen tussen de 18 en 24 jaar die zichzelf hebben uitgesloten van deelname aan het kansspel dat u organiseert.
 • combineer reclame niet met uitingen over verslavingspreventie, bijvoorbeeld als u een speler informeert over de grenzen van het speelgedrag. Ook mag geen reclame gericht zijn op personen die gebruik maken van bepaalde voorzieningen in het kader van verslavingspreventie of -zorg.
 • er mag geen reclame gemaakt worden tijdens sportevenementen, paardenrennen of horseracing, anders dan op de spelinterface die de vergunninghouder exploiteert, als deze reclame gericht is op toeschouwers van of kijkers naar deze activiteiten
 • gebruik geen rolmodellen zoals influencers, (voormalige) professionele atleten en modellen in uw reclame Een uitzondering geldt voor niet-gokgerelateerde activiteiten van rolmodellen in lokale vestigingen van speelcasino’s en speelautomatenhallen. Sponsoring van (teams van) topsporters is ook toegestaan.
 • op de gokwebsite of ‘gaming interface’ mag geen reclame gemaakt voor andere goederen of diensten dan de kansspelen waarvoor een vergunning is verleend door de kansspelautoriteit.
 • de informatie die de speler krijgt over de grenzen van zijn speelgedrag mag geen reclame bevatten. Ook het gedeelte van de spelersinterface waar de speler de grenzen van zijn speelgedrag kan aangeven of wijzigen, mag geen reclame bevatten.
 • er zijn een aantal onderwerpen toegevoegd aan de al bestaande periodieke rapportageverplichting over reclame en werving aan de Kansspelautoriteit. De vergunninghouder moet binnenkort ook rapporteren over het totale bedrag aan bonussen dat is uitgekeerd en hoe werving en reclame is afgestemd op de uitkomsten van de risicoanalyses per type kansspel, indien van toepassing.

Boete voor overtreding van reclameregels KSA

De KSA houdt toezicht op de naleving van de reclameregels en heeft de vergunninghouders geïnformeerd over de aankomende wijzigingen in de regelgeving. Bij constatering van de overtreding van de reclamereels dient de KSA een rapport of proces-verbaal op te stellen. Een overtreding kan direct bestraft worden met een bestuurlijke boete. Inmiddels heeft KSA al boetes opgelegd van EUR 400.000 aan kansspelaanbieders wegens reclame-uitingen gericht op jong volwassenen (18 – 24 jaar). Maar KSA kan bijvoorbeeld ook volstaan met het sommatie tot verwijdering van de reclame en een waarschuwing opleggen. Indien daarna weer een overtreding wordt geconstateerd zal vrijwel zeker een boete opgelegd worden. De KSA moet het voornemen om een boete op te leggen schriftelijk kenbaar maken aan de overtreder. Deze moet in de gelegenheid gesteld worden om een zienswijze in te dienen. Het is altijd zinvol een zienswijze tegen een voornemen tot een boete  in te dienen. Blenheim kan u daarbij ook assisteren. Ook in geval het voornemen wordt opgevolgd met een boetebesluit. Tegen de opgelegde boete staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open.

Naleving van de nieuwe regelgeving voor gokreclame

Wij zijn van mening dat de nieuwe reclameregels voor discussie vatbaar zijn. Wanneer is reclame wel of niet gericht op iemand ouder dan 24 jaar? Dat kan tot verschil van interpretatie van de reclameregels van KSA leiden. Wij adviseren u om opheldering te vragen aan de Ksa wanneer u twijfelt over de betekenis, interpretatie of uitvoering van de nieuwe reclameregels. Onze advocaten gespecialiseerd in kansspelwetgeving staan u ook graag bij in nalevingskwesties of handhaving door de Ksa.