15 maart 2014

Gebrek na koop woning

Categorie: Bestuursrecht

Bij de vraag of sprake is van non-conformiteit bij koop van onroerend goed en daarmee van een tekortkoming, dient als uitgangspunt het in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalde, namelijk dat de zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst als zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Voor zover het (gedeelte van het) verkochte niet een zaak maar een vermogensrecht betreft, valt deze in het onderhavige geval in verband met artikel 7:47 BW ook onder het bereik van artikel 7:17 BW. Juridisch advies door een advocaat vastgoed is zinvol bij constatering van een (verborgen) gebrek na koop van onroerende goed. Zie ook: verborgen gebrek.

Mededelingsplicht versus onderzoeksplicht

Voor de vraag in hoeverre op de verkoper een mededelingsplicht rust of op de koper een onderzoeksplicht geldt als vuistregel dat de mededelingsplicht prevaleert boven de onderzoeksplicht. Het nalaten van eigen onderzoek kan in het algemeen niet aan de koper, ook een onvoorzichtige koper, worden tegengeworpen door de verkoper die heeft gezwegen waar hij had behoren te spreken of die op het bewuste punt inlichtingen heeft verschaft. Soms zal op grond van de omstandigheden van het geval op een koper een onderzoeksplicht rusten, bij niet-naleving waarvan hem geen beroep op de door hem gestelde tekortkoming zal toekomen wanneer de zaak de door hem vermoede feitelijke eigenschappen niet blijkt te bezitten.

Bezichtiging en nalaten onderzoek koper

De rechter oordeelde als volgt over een koper dei twee keer het kinderdagverblijf had bezocht dat hij wilde kopen: de koper heeft het kinderdagverblijf voorafgaande aan de (ver)koop 2 maal heeft bezichtigd. Koper was bij die bezichtigingen in de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de exacte omvang van de buitenruimte. Koper heeft derhalve niet voldaan aan haar onderzoeksplicht en kan daardoor geen beroep doen op de door haar te dien aanzien gestelde tekortkoming door verkoper (Rechtbank Amsterdam, 18 juli 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY0025).