9 januari 2023

Vergunning Kansspelautoriteit voor gokken (kansspelen)

Categorie: Gokken en kansspelen, Vergunningen

Voor gokken, casino’s en andere kansspelen is in Nederland een vergunning nodig van de Kanspelautoriteit. Voor online kansspelen (online gambling en betting) worden op dit moment geen vergunning afgegeven. Inspectie en toezichthouders van de Kansspelautoriteit zijn belast met de handhaving van de Wet kansspelen. Er kan een maximale boete is EUR 780.000 opgelegd worden door de inspectie. Toezichthouders van de Kansspelautoriteit kunnen een rapport opmaken, ook wel een boeterapport gen. U krijgt het rapport met een dossier toegestuurd. In het dossier vindt u alle relevante informatie die over uw zaak bij de Kansspelautoriteit bekend is. Het is belangrijk om het boeterapport met uw advocaat door te nemen. In het boeterapport kunnen aannames vermeld zijn of feiten die u anders ziet of betwist.

Procedure voornemen besluit kansspelautoriteit en procedure zienswijze

De kansspelautoriteit stuurt een voornemen voor een sanctie en een uitnodiging om uw zienswijze te geven. Dat kan schriftelijk en adat is raadzaam. Die zienswijze dient u bij voorkeur met een advocaat bestuursrecht op te stellen gelet op het mogelijke vervolg van de procedure met oplegging van de sanctie. U stuurt uw reactie dan naar de Kansspelautoriteit. Het kan ook mondeling. De Kansspelautoriteit organiseert daarvoor een hoorzitting. U kunt met uw advocaat uw standpunt toelichten en desgewenst de schriftelijk opgestelde zienswijze overhandigen. Een hoorzitting vindt plaats op het kantoor van de Kansspelautoriteit in Den Haag. Van een hoorzitting wordt een verslag gemaakt dat ook naar u wordt toegezonden. Uw zienswijze wordt betrokken bij het besluit op het rapport. Besluiten van de Kansspelautoriteit worden in beginsel openbaar gemaakt via haar website. Daar kan de belanghebbende bezwaar tegen maken door middel van een zienswijze indien hij daarvoor gegronde redenen heeft. Ook daar kunt u uw zienswijze op geven.

Sancties en besluiten Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit kan tot de conclusie komen dat er een overtreding van de Wet op de Kanspelen heef plaats gevonden is. Dan kan een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom worden opgelegd. De last onder dwangsom is bedoeld om overtreding van de Wet Kansspelen in de toekomst tegen te gaan. De Kansspelautoriteit kan ook tot de conclusie komen dat er geen overtreding is. Dan wordt er ook geen boete of last opgelegd. U krijgt het besluit op het rapport toegestuurd. Vanaf de datum van het besluit met de sanctie van de kansspelautoriteit loopt en een termijn van 6 weken om bezwaar aan te tekenen. Het besluit wordt biet geschorst door een bezwaarschrift. Om schorsing van het besluit te verkrijgen kan uw advocaat een voorlopige voorziening verzoeken bij de bestuursrechter.

Bezwaarprocedure tegen KSA-besluit met advocaat

Het is verstandig, mede gelet op de (financiële) belangen die op het spel kunnen staan, om u bij een procedure bij te laten staan door een gemachtigde of een advocaat bestuursrecht die bekend is met het Nederlandse rechtssysteem. Tegen een besluit van de Kanspelautoriteit kunt u bezwaar aantekenen. Vaak kunt u tegen het voornemen om een sanctie op te leggen een zienswijze indienen. Het is raadzaam die zienswijze met een advocaat bestuursrecht op te stellen. Indien het besluit door de kansspelautoriteit wordt genomen volgt er een bestuursrechtelijke procedure.

Voor vragen over een vergunning of handhaving door de Kansspelautoriteit kunt u vrijblijvend contact opnemen.