12 december 2013

Vergunning horeca en Drank- en Horecawet

Categorie: Horeca-recht

De horeca-exploitant heeft de huurovereenkomst van de horeca-ruimte te Rotterdam overgenomen met de bedoeling daarin een restaurant te vestigen. Vervolgens hebben zij een exploitatievergunning en een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet aangevraagd voor de exploitatie van Restaurant te Rotterdam. Tevens heeft de horeca-ondernemen ten behoeve van het restaurant een aanvraag ingediend ter verkrijging van een exploitatatievergunning het horecabedrijf uit te oefenen. Er wordt door de gemeentevergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf en het verzoek voor het uitoefenen van het horecabedrijf op een terras, de terrasvergunning wordt geweigerd. De horeca-exploitant laat het er niet bij zitten en vraagt zijn advocaat een kort geding te starten om een voorlopige voorziening te vorderen tegen de gemeente. Zie ook: sancties horecaregels en handhaving.

Horecavergunning en terrasvergunning getoetst aan regelgeving gemeente

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een terrasvergunning houdt de gemeente bij de toepassing van de in het vorige lid genoemde weigeringsgrond rekening met:

  1. het karakter van de straat en van de wijk waarin de inrichting is gelegen of zal komen te liggen
  2. de aard van de horeca
  3. de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van de horecagelegenheid
  4. de wijze van bedrijfsvoering van de exploitant of beheerder van de horeca in deze of in andere inrichtingen.

Toezegging terrasvergunning wekt verwachting op bij horeca-exploitant

De voorzieningenrechter overweegt dat de bevoegdheid van verweerder om een exploitatievergunning – geheel of gedeeltelijk – te weigeren discretionair van aard is, hetgeen inhoudt dat verweerder ter zake beleidsvrijheid is gelaten.

De mededeling dat het dagelijks bestuur van de Centrumraad in de vergadering van 18 september 2007 heeft besloten een beperkt gevelterras toe te staan, welk besluit aan het bureau Vergunningen kenbaar zou worden gemaakt, ‘waarna de vergunning afgegeven zal worden’, heeft door zijn stelligheid in die zin bij de horeca-exploitant verwachtingen gewekt dat zij terrasmeubilair zijn gaan bestellen. De stelling van de gemeente dat een terras altijd als een verslechtering van het woon- en leefklimaat in de omgeving moet worden uitgelegd, acht de voorzieningenrechter te algemeen van aard.

Horecavergunning volgens rechter ten onrechte geweigerd

De rechter wijst het verzoek van de advocaat van de horecaexploitant om voorlopige voorziening toe, in die zin dat de besluiten van verweerder van 6 februari 2008 worden geschorst voor zover daarbij de vergunningen een terras te exploiteren en het horecabedrijf op een terras uit te oefenen zijn geweigerd. De voorzieningenrechter betrekt ook bij de belangenafweging ten gunste van de horecaondernemer de lange duur van de afhandeling van de vergunningaanvragen en de verdere procedure. Weigering van een horecavergunning kan ook plaatsvinden wegens toepassing Wet Bibob; lees daarover: procedure Wet Bibob.

(Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam, VHOREC 08/1193-NIFT)