30 september 2015

Boete illegale airbnb-verhuur

Categorie: Huurrecht

Handhaving van de huisvestingsverordening is een taak van een gemeente. Een woning waar de huurder alleen met huisvestingsvergunning mag je niet zomaar aan een ander verhuren. Dat is een overtreding van de huurder waarvoor een bestuurlijke boete opgelegd kan worden. Bijvoorbeeld huurwoning van een woningstichting. De Huisvestingswet verbiedt een woonruimte die behoort tot een door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening, zonder vergunning van burgemeester en wethouders van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte om te zetten.

Illegale onderverhuur bestraft met boete

Een bestuurlijke boete kan ingevolge artikel 5:41 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet opgelegd worden door het bestuursorgaan (gemeente) voor zover de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten. Ingevolge artikel 5:46, tweede lid, stemt het bestuursorgaan de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, tenzij de hoogte van de bestuurlijke boete bij wettelijk voorschrift is vastgesteld. Het bestuursorgaan houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Boete wegens onderverhuur kamers is huurwoning

De huurder met vergunning die toch illegaal kamers in zijn woning onderverhuurt loopt kans op een boete van maximaal € 18.500. Dat gebeurde in dit geval waarin de gemeente een bestuurlijke boete heeft opgelegd van € 4.000,00 wegens het zonder vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte. Tegen het besluit waarbij een bestuurlijke boet wordt opgelegd kan de huurder bezwaar aantekenen. In hoogste instantie oordeelt de Raad van State dan over de boete die de huurder moet betalen. Het beroep van de huurder tegen de boete wegens illegale onderverhuur werd afgewezen. De bestuurlijke boete van €4.000 moet betaald worden aan de gemeente.

Risico huurder die via Airbnb verhuurt

Indien je als huurder geen toestemming hebt van de verhuurder om aan toeristen te verhuren dan kan dat problemen opleveren. Verhuur voor short stay is net als verhuur van een woning voor langere duur een vorm van onderverhuur waar de verhuurder toestemming voor moet geven. De verhuurder kan dit als wanprestatie aanmerken en dat kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. De verhuurder kan ook afdracht van genoten winst door de Airbnb verhuur vorderen. En bijvoorbeeld ook de onderzoekskosten van de verhuurder en contractuele boete. Het is belangrijk voor dat je short stay gaat verhuren te bekijken wat juridisch kan en wat niet.

Uitspraak Raad van State, 16 september 2015, <span style=”mso-fareast-font-family:”Times New Roman””>201501067/1/A3