6 januari 2014

Verjaring vordering

Categorie: Procederen en advies

Als u pas na een lange tijd een vordering wenst te innen, kan het risico bestaan dat uw vordering is verjaard.

Wat is verjaring?

Verjaring betekent dat een vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte kan worden afgedwongen. De gedachte die hierachter ligt is die van de rechtszekerheid. (Rechts)personen moeten niet na vele jaren geconfronteerd kunnen worden met oude vorderingen.

Verjaringstermijnen

Een vordering verjaart na verloop van de verjaringstermijn, tenzij de termijn tijdig wordt gestuit.
Er zijn verschillende verjaringstermijnen in de wet vastgelegd.

De wet bepaalt dat in beginsel na 20 jaar de verplichting om een rechtsvordering na te komen, komt te vervallen. Na verloop van die periode van 20 jaar blijkt er alleen nog een morele verplichting over (“natuurlijke verbintenis”) om de vordering na te komen. In rechte kan de nakoming van die vordering echter niet meer afgedwongen worden.

In de meeste gevallen verloopt een rechtsvordering na 5 jaar. Deze termijn geldt voor onder andere contractuele verbintenissen. Te denken valt aan terugbetaling van een lening of betaling van een koopsom voor een geleverd product. Wanneer een verjaringstermijn begint te lopen, hangt af van de soort vordering. Een vordering tot nakoming van een betalingsverbintenis wordt bijvoorbeeld eerst opeisbaar nadat de uiterste betaaltermijn is verstreken.

De vordering tot betaling van een schadevergoeding verjaart ook na 5 jaar. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf het moment dat de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Verjaring stuiten

Het is mogelijk een verjaringstermijn te stuiten door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. De aanmaning of mededeling dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen om een verjaring rechtsgeldig te kunnen stuiten. Zo moet de stuiting altijd schriftelijk gedaan worden en moet de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehouden. Onder bepaalde omstandigheden kan een vordering ook gestuit worden door een rechtsvordering in te stellen. Soms is vereist dat kort na de schriftelijke stuiting een procedure wordt opgestart.

Advocaat voor juridisch advies bij verjaring en/of stuiting

Het is van groot belang om de verjaringstermijnen van rechtsvorderingen nauwlettend in de gaten te houden.

Mocht u omtrent de verjaring van een vordering en/of stuiting van een vordering vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op.