25 mei 2020

Verlenging Noodmaatregelen coronacrisis – NOW 2.0

Categorie: Arbeidsrecht

Afgelopen week heeft het kabinet aangekondigd dat de financiële noodmaatregelen ingevoerd als gevolg van de Coronacrisis zullen worden verlengd. Onderdeel van het noodpakket is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) waarover ik eerder al een blog schreef.

De NOW biedt een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 van werkgevers naar rato van het omzetverlies. Afhankelijk van de terugval in de omzet bedraagt de subsidie maximaal 90% van de loonsom van de werkgever. De NOW zal voor een aanvullende periode van 3 maanden worden verlengd voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De voorwaarden voor toekenning het NOW voorschot zijn op enkele punten aangepast. Voorts zijn er enkele voorwaarden uit de NOW 1.0 aangepast.

NOW 1.0 subsidie in vogelvlucht

De werkgever die minimaal een omzetverlies lijdt van 20% komt in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Afhankelijk van het omzetverlies bedraagt de NOW-subsidie maximaal 90%. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% bedraagt de subsidie in de loonkosten dus 45%. De omzetdaling wordt berekend over de omzet gemeten over een zelf te kiezen aaneengesloten periode van drie maanden tussen maart en juli 2020 afgezet tegen de omzet behaald in 2019 gedeeld door 4.

Bij een groep van ondernemingen (concern) wordt het omzetverlies bepaald op concernniveau. Indien een groep als geheel een omzetverlies heeft van minder dan 20%, dan wordt geen vergoeding betaald aan de afzonderlijke onderdelen van het concern. Onder voorwaarden kunnen echter ook individuele werkmaatschappijen in concerns die zelfstandig wel een minimaal omzetverlies van 20% hebben maar dit op concernniveau niet wordt bereikt, in aanmerking komen voor een subsidie.

Berekening van de loonsom bij NOW tegemoetkoming

Voor de berekening van de loonsom komt het loon in aanmerking van alle werknemers met sociaal verzekeringsloon (SV-loon) tot een maximaal bedrag van € 9.538 bruto per maand. Het loon van een werknemer dat dit bedrag overstijgt komt niet in aanmerking voor de subsidie. De totale loonsom van de werkgever wordt vermeerderd met een opslag van 30% voor werkgeverslasten, pensioen, ed.

Op basis van de aanvraag van werkgever wordt in eerste instantie een voorschot uitgekeerd van 80% van de te verwachten NOW-tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming wordt vervolgens achteraf vastgesteld en zo nodig gecorrigeerd in overeenstemming met het daadwerkelijke omzetverlies. Bij de vaststelling van het voorschot geld januari 2020 als referentiemaand voor de loonsom. Meer informatie over bezwaar en beroep tegen een besluit over de NOW subsidie vindt je hier.

NOW 2.0 verlengt noodmaatregel coronacrisis

De NOW-regeling wordt aldus verlengd voor een aanvullende periode van drie maanden (juni, juli en augustus 2020). De regeling volgt de systematiek van de NOW 1.0 en blijft op hoofdlijnen hetzelfde, wel worden een aantal wijzigingen c.q. aanvullingen doorgevoerd. Uitgangspunt blijft nog steeds een ingangseis van een omzetverlies van minimaal 20%.

 • De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij de nieuwe omzetperiode moet aansluiten op de gekozen periode onder de NOW 1.0 indien deze is aangevraagd.
 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt naar maart 2020.
 • Voor het aanvragen van de NOW 2.0 is niet vereist dat ook al eerder NOW is aangevraagd. De NOW 2.0 staat open voor zowel werkgevers die eerder al NOW-subsidie hebben aangevraagd, als voor werkgevers die dat eerder nog niet hebben gedaan.
 • De forfaitaire opslag op het loon (ter compensatie van werkgeverslasten, etc.) wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • De zogenaamde ontslagboete waarbij 150% van het loon van een werknemer die wegens bedrijfseconomische redenen in de periode van de NOW werd ontslagen, komt te vervallen. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen hoeft enkel nog 100% van het loon van de betreffende werknemer(s) te worden terugbetaald. Werkgevers dienen op het aanvraagformulier voor de NOW te verklaren dat in geval van een collectief ontslag (20 werknemers of meer) zij de vakbonden zullen raadplegen.
 • Voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring zal zijn vereist, is een woorwaarde om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0, dat geen bonus of dividenduitkeringen over 2020 of inkoop van eigen aandelen zal plaatsvinden. De voorwaarden voor het niet uitkeren van bonussen ziet enkel op de uitkering aan directie en bestuur en geldt niet voor het overige personeel.
 • Als aanvullende voorwaarde in de NOW 2.0 zal een inspanningsverplichting voor werkgevers worden opgenomen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
 • De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2020.

Wijzigingen en aanvullingen NOW 1.0 regeling

 • Als tegemoetkoming voor de seizoensgebonden bedrijven (die in januari geen of aanzienlijk minder loonkosten hebben, als gevolg waarvan zij bij de NOW 1.0 onvoldoende werden gecompenseerd in hun loonkosten over maart, april en mei) wordt de referentiemaand aangepast naar maart 2020 (in plaats van januari) indien de loonsom in de maanden maart, april en mei hoger is dan in januari t/m maart 2020. Deze aanvullende tegemoetkoming wordt pas uitbetaald achteraf bij de definitieve vaststelling van de subsidie en heeft geen invloed op het voorschot.
 • Als gevolg van bovenstaande komen ook werkgever die in januari 2020 en of november 2019 geen loonsom had maar wel een loonsom in maart t/m mei 2020, alsnog in aanmerking voor een NOW-subsidie.
 • Voor bedrijven die recent een ander bedrijf hebben overgenomen als gevolg waarvan er sprake is van niet-representatieve omzet- of loonsombepaling, kan eenzelfde alternatieve omzetberekening gelden als voor startende ondernemingen.
 • Een eventuele dertiende maand uitgekeerd in januari 2020 wordt uit de loonsommen gehaald. Als gevolg hiervan wordt voorkomen dat als gevolg van uitbetaling van een dertiende maand en dus een hogere loonsom in januari 2020 NOW-subsidie moet worden terugbetaald bij de definitieve vaststelling.
 • Voorts is vastgesteld dat een accountantsverklaring zal moeten worden overlegd voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer dan wel bij de definitieve vaststelling blijkt dat een subsidie van €125.000 of meer zal worden toegekend.
 • Het aanvraagtijdvak voor de NOW 1.0 is verlengd t/m 5 juni 2020.
 • Definitieve vaststelling van de uiteindelijke NOW-subsidie is uitgesteld naar 7 september 2020. Voor zowel NOW 1.0 als 2.0 zal deze dan kunnen worden aangevraagd.

Extra steunmaatregel voor vaste kosten tijdens coronamaatregelen

Naast verlenging en aanvulling van de NOW-regeling komt er een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB ten behoeve van MKB-bedrijven die het hardst geraakt zijn, waaronder horeca, recreatie, sportscholen, etc. (sectoren die voor TOGS in aanmerking komen) moet ondersteunen in andere vaste kosten dan loonkosten. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, de mate van omzetderving kunnen deze bedrijven een tegemoetkoming voor hun vaste lasten ontvangen tot een maximaal bedrag van € 20.000 euro voor drie maanden.

Heeft u vragen over de NOW-regeling 1.0. en of 2.0? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Blenheim. Wij helpen u graag!