25 juni 2013

Recht op schadevergoeding overheid na vernietiging besluit

Categorie: Bestuursrecht

Er zijn dan drie mogelijkheden om bij de rechter schadevergoeding te vorderen van het door het onrechtmatige besluit veroorzaakte schade:

  1. uitlokken van een zelfstandig schadebesluit bij de Gemeente
  2. in het kader van een bestuursrechtelijke procedure op grond van artikel 8:73 AWB de bestuursrechter vragen de schadevordering vast te stellen
  3. een vordering instellen bij de burgerlijke rechter.

    Lees ook over formele rechtskracht en schadevergoeding na vernietiging besluit.

Berekening schade na vernietigd besluit

In de rechtspraak is bepaald dat de schade in zodanig verband moet staan met het vernietigde besluit, dat deze de Gemeente, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de schade van de vergunninghouder, als gevolg van dat besluit kan worden toegerekend. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het vernietigde besluit. Daarmee moet een vergelijking gemaakt worden van de situatie dat wel direct het juiste besluit door de Gemeente was genomen ten opzichte van de situatie zoals die is ontstaan, die heeft geleid tot de vernietiging van het besluit door de Raad van State.

Onrechtmatig besluit geeft recht op schadevergoeding

Dat betekent dat in ieder geval sprake zou kunnen zijn van vertragingsschade (rentevergoeding), en een claim van een aannemer die het werk heeft moeten staken zou er ook onder kunnen vallen). Het uitgangspunt is het beginsel dat de benadeelde zoveel mogelijk in de positie moet worden gebracht, als ware een rechtmatig besluit genomen. Het uiteindelijke besluit zal immers een andere achtergrond, uitkomst en rechtsgevolg hebben dan het besluit dat zou zijn genomen als in eerste instantie rechtmatig zou zijn beslist. Dus niet de uitkomst van de verlengde besluitvormingsprocedure dient bepalend te zijn bij het vaststellen van causaal verband, maar het hypothetisch rechtmatige besluit dat genomen had moeten zijn. Lees ook: schadevergoeding overheid.

Advocaat bestuursrecht kan schade na onrechtmatig besluit analyseren

Indien in een bouwplan ten onrechte te veel is vergund in een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld een “te groot” bouwplan is goedgekeurd, dan zal bij een nieuwe beslissing op bezwaar een bouwplan vergund dienen te worden dat wel past binnen het bestemmingsplan. De vraag is dan of het gemis aan bouwvolume schadevergoeding oplevert. Het gaat dan om een bouwrecht of bouwvolume er eigenlijk niet was. Er bestond voor dat volume geen bouwrecht. De Gemeente is daar, naar oordeel van de rechter dan ten onrechte van uitgegaan. Schade door schorsing van een vergunning door de rechter kan ook voor rekening van de vergunninghouder blijven. Dat hangt af van de feiten en omstandigheden.