18 oktober 2013

Besluit benoeming bestuurder VvE

Categorie: Vereniging van Eigenaars (VvE)

Een bestuurder van deze VvE wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Na de periode van drie jaar is een bestuurder nog eenmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen. Eiser in deze zaak (Rechtbank Den Haag, 9 januari 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ1904) tegen de VvE is eigenaar appartementsrecht die het niet eens is met het besluit van de VvE. Hij is enige tijd na de splitsing eigenaar geworden van één van de onder 2.1. genoemde appartementsrechten. Zie ook; VvE regels.

Nietig besluit VvE wegens strijd met statuten

Tijdens de ledenvergadering van de VvE op 27 januari 2012 is besloten de VOF opnieuw te benoemen althans haar benoeming te laten voortduren. Dit besluit is nietig wegens strijdigheid met de statuten van de VvE. Op grond van artikel 40 lid 2 van de statuten wordt een bestuurder immers benoemd voor een periode van drie jaar, waarna een bestuurder nog eenmaal voor een periode van drie jaar kan worden herbenoemd. De VOF bekleedt de functie van bestuurder van de VvE sinds 14 augustus 2003. Ervan uitgaande dat herbenoeming heeft plaatsgevonden, is op 14 augustus 2009 ook deze tweede termijn van drie jaar verstreken.
De overeenkomst tussen de VvE en de VOF van 14 augustus 2003 is na de periode van een jaar stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De appartementseigenaar heeft zodoende (ook) belang bij het onmiddellijk opzeggen van deze overeenkomst.

Appartementseigenaar stelt vorderingen in tegen de VvE

De advocaat van de appartementseigenaar vordert van de VvE:
i. te verklaren voor recht dat het besluit van de Vergadering van Eigenaars Bungalowpark Zonneweelde (hierna: de vergadering) van vrijdag 27 januari 2012 onder punt negen van de agenda nietig is;
ii. de Vergadering van Eigenaars te veroordelen om de bestuurdersovereenkomst d.d. 14 augustus 2003 met de Beheer VOF op te zeggen, de bestuurder te ontslaan en een nieuwe bestuurder te benoemen overeenkomstig de statuten, binnen zes weken na betekening van dit vonnis.

Rechter constateert impasse in bestuur VvE

De rechtbank onderkent dat als een nieuwe bestuurder eerst benoemd kan worden nadat de VOF is ontslagen, er geen zittende bestuurder is die de VVE bijeen zal kunnen roepen. In dat geval echter moet worden aangenomen dat in ieder geval de voorzitter die als zodanig tijdens de laatste vergadering van eigenaars heeft gefunctioneerd, tot het uitschrijven van een vergadering op de voet van het bepaalde in artikel 32 van het reglement bevoegd is. De rechtbank ziet echter in de stellingen van eiser geen grond voor toewijzing van de vordering om de VVE te veroordelen een nieuwe bestuurder te benoemen. Het geschil van partijen spitst zich immers toe op het ontslag van de huidige bestuurder. Gesteld noch gebleken is dat de VVE geen medewerking zou verlenen aan de benoeming van een nieuwe bestuurder, nadat de huidige bestuurder is ontslagen. Die vordering zal daarom worden afgewezen.

Rechter doet uitspraak voor geldig bestuur VvE

De rechtbank veroordeelt de VvE binnen zes weken na de betekening van dit vonnis het besluit te nemen tot ontslag van de VOF als bestuurder en het besluit tot opzegging van de overeenkomst tussen de VVE en de VOF, getekend op 14 augustus 2003, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat in de VVE in enig opzicht met deze veroordeling in gebreke blijft, met een maximum van € 5.000,-;