16 augustus 2016

Recht op schadevergoeding na vernietiging vergunning?

Categorie: Overheidsaansprakelijkheid, Vergunningen

 

In deze rechtszaak over overheidsaansprakelijkheid kwam de gemeente een overeenkomst voor herhuisvesting niet na De Hoge Raad heeft bepaald dat indien de aanvrager een begunstigend besluit op aanvraag van een vergunning krijgt, er van uit mag gaan dat het besluit geen gebreken bevat en niet aan vernietiging bloot staat.

Vergunninghouder claimt schadevergoeding na vernietiging vergunning

Indien dit positieve besluit van de gemeente besluit (dus het besluit waarbij de vergunning is verleend) wordt vernietigd, dan kan de aanvrager op grond van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. Het verweer van de gemeente dat zij de vergunning destijds rechtmatig had kunnen weigeren, en geen causaal verband bestaat met de schade van vergunninghouder zou bestaan, faalt. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak hield in dat de gemeente opnieuw op de aanvraag voor de vergunning diende te beslissen, hetgeen het heeft nagelaten. Het beroep van de Gemeente op eigen schuld van de vergunninghouder met betrekking tot de gebreken van de vergunning faalt ook.

Aansprakelijkheid overheid na vernietiging vergunning

De advocaat van de vergunninghouder heeft in deze zaak de gemeente aansprakelijk gesteld:
“De Raad van State de aan de heer A. verleende milieuvergunning vernietigd. (…) De heer A.houdt uw gemeente aansprakelijk voor de gevolgen, die hij ten gevolge van de vernietiging van de milieuvergunning lijdt. Uw gemeente is voor de schade, die daaruit voortvloeit aansprakelijk. De heer A. maakt aanspraak op vergoeding van de schade, waaronder begrepen de wettelijke vertragingsrente. In zoverre dient u de inhoud van deze brief als ingebrekestelling te beschouwen.”

De gedupeerde vergunninghouder moest voor de schadevergoding van de overheid met zijn advocaat lang procederen. Dat is gelet op de gemaakte fout door de gemeente bij de herhuisvesting zeer onredelijk. Vraag tijdig advies van een advocaat bestuursrecht indien u meent dat een vergunning ten onrechte wordt ingetrokken of is vernietigd.

Vernietiging vergunning door echter: schadevergoeding overheid

Degene die op zijn aanvraag een begunstigend besluit van een gemeente (zoals een vergunning) verkrijgt, mag ervan uitgaan dat dit besluit overeenkomstig de wet is genomen en dus niet wegens strijd daarmee aan vernietiging blootstaat (vgl. HR 15 juni 1979,ECLI:NL:HR:1979:AC4193, NJ 1980/261 (Grubbenvorst /Caldenbroich), en HR 10 april 2009,ECLI:NL:HR:2009:BH2598, NJ 2009/515 (Barneveld/ Sierkstra)). Wordt een begunstigend besluit door de bestuursrechter (onherroepelijk) vernietigd, dan kan de aanvrager daarom op grond van onrechtmatige daad aanspraak maken op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. Er vanuit gaande dat het bestuursorgaan ook een begunstigend besluit zou hebben genomen indien het wel overeenkomstig de wet zou hebben beslist. Lees ook: schadevergoeding vorderen met uw advocaat.

Vervolg procedure na vernietiging vergunning

Indien na de vernietiging van de verginning echter geen besluit wordt genomen dat dient de rechter vast te stellen wat de overheid had moeten doen. In dit geval was dat: de gemeente zou een begunstigend besluit hebben genomen, conform het geldende beleid. In mijn boek De strijd om schaarse vergunningen bespreek ik ook het recht op schadevergoeding na vernietiging van besluit voor een vergunning en andere situaties waarin de overheid schadeplichtig is.