19 juli 2016

Verordening Marktmisbruik

Categorie: Procederen en advies

In deze blog bespreek ik een aantal belangrijke aandachtspunten uit de Verordening marktmisbruik die per 3 juli 2016 van kracht zal gaan. De Verordening marktmisbruik (“MAR”) zal de Richtlijn marktmisbruik uit 2003 opvolgen en heeft rechtstreekse werking voor alle Europese lidstaten.

Meldplicht marktmisbruik

Er is een verandering aangebracht ten opzichte van de voor 3 juli 2016 geldende regelgeving omtrent marktmisbruik. De nationale regels zijn namelijk vervallen en daarvoor is artikel 16 MAR in de plaats gekomen.

Deze meldplicht brengt kort gezegd met zich mee dat uitgevende instanties doeltreffende procedures, systemen en regelingen moeten aanschaffen om marktmisbruik te voorkomen en op te sporen. Dit kan een geautomatiseerd systeem betreffen, maar dat hoeft niet per se. Het gaat erom dat de preventie en opsporing van marktmisbruik doeltreffend is.

De MAR schrijft ook voor dat de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) onverwijld op de hoogte dient te worden gesteld van (een vermoeden van) marktmisbruik. Het woordje onverwijld brengt zich mee dat er snel dient te worden gehandeld; op het moment dat enig (vermoeden van) marktmisbruik is – ongeacht of het niet zeker is of er daadwerkelijk sprake van is – dient de AFM op de hoogte te worden gesteld.

Openbaarmaking koersgevoelige informatie

De koersgevoelige informatie dient openbaar te worden gemaakt. Er kan een uitzondering worden gemaakt op de openbaring van de informatie, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Indien niet meer aan (één van) deze voorwaarden wordt voldaan dan dient de informatie onverwijld te worden geopenbaard. Het is relevant om ter zake het uitstellen van deze openbaarmaking van de informatie alles te hebben gedocumenteerd.

Marktpeilingen

Ook het meedelen van voorwetenschap aan derden is verboden. Dat is anders indien het gaat om het meedelen van voorwetenschap in de normale uitoefening van werk, beroep of functie.

Insiderslijst

Er dient door de uitgevende instelling een lijst te worden opgesteld van personen die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op een andere manier taken verrichten waarbij zij toegang kunnen krijgen tot voorwetenschap. Er kan worden gedacht aan bijvoorbeeld adviseurs, accountants en ratingbureaus.

De personen op deze lijst dienen van alle informatie te worden voorzien omtrent hun wettelijke verplichting ter zake de voorwetenschap en wat de sancties zullen zijn bij het overtreden van de regelgeving omtrent voorwetenschap.

Meldplicht van transacties door leidinggevenden

Voor leidinggevenden geldt des te meer dat hun handelingen zichtbaar moeten zijn. Daarom is het relevant dat wanneer leidinggevenden transacties verrichten in aandelen van hun eigen bedrijf, deze transacties voor iedereen zichtbaar zouden moeten kunnen zijn. Op dit moment is reeds in ons eigen burgerlijk wetboek, namelijk in artikel 5:60 Wet op het financieel toezicht, opgenomen dat leidinggevenden – oftewel de primaire insiders – hun transacties uiterlijk op de vijfde werkdag na de transactiedatum moeten aangeven bij de AFM.

Relevant is hierbij op te merken dat niet alleen de leidinggevenden zelf als insiders worden aangemerkt, maar ook de personen die nauw zijn verbonden aan de leidinggevenden. De verplichting om transacties binnen de eigen uitgevende instelling te melden bij de AFM geldt ook voor die categorie personen. Het gaat dus om onder meer echtgenoten en kinderen van de leidinggevende of andere bloed- en aanverwanten. Ook dient te worden gedacht aan rechtspersonen die zijn gelieerd aan de uitgevende instelling.

Er vindt onder het MAR een uitbreiding plaats van hetgeen dient te worden gemeld aan de AFM. Niet alleen dienen transacties in aandelen of in andere financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van die aandelen te worden gemeld, maar ook dienen schuldinstrumenten te worden gemeld.

Gesloten periodes

In de zogenaamde gesloten periodes mogen leidinggevenden geen transacties verrichten voor eigen rekening dan wel voor derden. Dit geldt voor een periode van minimaal dertig kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking van een tussentijds financieel verslag of een jaarverslag van een uitgevende instelling. Dit volgt uit artikel 19 MAR.

Ook op deze regel bestaan uitzonderingen die in diezelfde bepaling van de MAR zijn opgenomen. De eerste wanneer er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige financiële moeilijkheden die de onmiddellijke transacties in aandelen vergt of wanneer er sprake is van een specifieke aandelentransactie als bijvoorbeeld een aandelenregeling voor werknemers, et cetera.

Hebt u een advocaat nodig die u assisteert bij de uitvoering van deze verordening? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze financieel recht advocaten