28 januari 2015

Verstekvonnis

Categorie: Procesrecht

Op grond van de wet kan de gedaagde die bij verstek is veroordeeld daartegen verzet doen.
Het recht van verzet tegen een verstekvonnis is gekoppeld aan een drietal naast elkaar staande termijnen.

Alle drie de termijnen bedragen vier weken voor in Nederland wonende gedaagden en acht weken voor in het buitenland wonende of verblijvende gedaagden.

Betekening door een deurwaarder van een verstekvonnis – termijn voor actie tegen verstekvonnis

Ten eerste geldt dat het recht van verzet is gekoppeld aan een termijn van vier weken na betekening door de deurwaarder van het verstekvonnis aan gedaagde in persoon.

Bekendheid met een verstekvonnis

Ten tweede geldt dat het recht van verzet is gekoppeld aan een termijn van vier weken na een door gedaagde in persoon gepleegde daad van bekendheid met het verstekvonnis.
De daad van bekendheid impliceert een gedraging naar buiten toe.

Uitvoering van een verstekvonnis

Ten derde geldt dat het recht van verzet is gekoppeld aan een termijn van vier weken na tenuitvoerlegging (uitvoering) van het verstekvonnis.
Heeft gedaagde in het verstekvonnis berust, dan staat voor hem geen verzet meer open.
Berusting is een vorm van afstand van recht. Vereist is dat gedaagde jegens eiser ondubbelzinnig een houding aanneemt waaruit, ondubbelzinnig blijkt dat hij zich bij de uitspraak neerlegt, dan wel dat eiser gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat gedaagde in het verstekvonnis heeft berust.

Hoger beroep tegen een verstekvonnis

Uit artikel 335 lid 1 Rv. vloeit voort dat door een gedaagde die bij verstek is veroordeeld geen hoger beroep kan worden ingesteld. Indien echter sprake is van een procedure waarin meerdere gedaagden zijn gedagvaard, waarvan er tenminste één is verschenen en waarvan tegen de anderen verstek is verleend, is het onder omstandigheden wel mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen het verstekvonnis.

Indien aan een van deze vereisten niet voldaan, is geen hoger beroep mogelijk. In dat geval staat uitsluitend de weg van een verzet open.
Belangrijk hierbij is dat er zeer korte termijnen gelden. Overigens dient te worden opgemerkt dat een eiser wel hoger beroep kan instellen tegen een verstekvonnis

Wat kan je doen tegen een verstekvonnis? Een advocaat adviseert

Heeft u een vraag over een verstekvonnis of het instellen van verzet tegen een verstekvonnis? Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde procesrechtadvocaat van advocatenkantoor Blenheim.