14 februari 2014

Voorwetenschap en koersgevoelige informatie

Categorie: Bestuursrecht

Voorwetenschap wordt in artikel 5:53 lid 1 Wet op financieel toezicht omschreven als:

“Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a., waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten.”

Het gaat daarbij om de volgende elementen. Het moet gaan om:

  1. informatie over een uitgevende instelling (bijvoorbeeld een beursgenoteerd bedrijf);
  2. ten aanzien van financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen);
  3. concrete informatie;
  4. significante invloed op de koers;
  5. niet openbaar.
  6. Hieronder zal ik enkele elementen behandelen.

Voorwetenschap: Concrete informatie

Onder informatie die concreet is, wordt verstaan informatie over een situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs aan mag worden genomen dat zij zal gaan ontstaan, of een situatie die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die zal ontstaan. Te denken valt aan de wetenschap dat de beursgenoteerde onderneming een bedrijf gaat overnemen, of dat de beursgenoteerde onderneming een belangrijke tak van haar activiteiten gaat afstoten, of wellicht wordt geconfronteerd met een grote rechtszaak (denk bijvoorbeeld aan Apple en de procedures tegen Samsung). Deze informatie moet wel voldoende concreet zijn.

Voorwetenschap: significante invloed

Niet alle informatie leidt meteen tot de kwalificatie koersgevoelige informatie.

Het feit dat een beursgenoteerde onderneming een rekening van EUR 50.000,- onbetaald laat, is informatie die niet zal leiden tot de kwalificatie koersgevoelige informatie. Het feit dat een beursgenoteerde onderneming een rekening van EUR 50.000,– niet kan betalen, is wel koersgevoelige informatie. Daaruit volgt namelijk dat de financiële positie bepaald slecht te noemen is.

Het moet dus gaan om informatie die een significante invloed kan hebben op de koers. Volgens de toelichting bij het wetsartikel heeft “significant” de inhoud van “betekenisvol”:

“Informatie waarvan een redelijk handelend belegger waarschijnlijk gebruik zal maken om er zijn beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren. Het gaat derhalve om informatie die betekenisvol is. De term significant sluit hierbij beter aan dan de term aanzienlijk.”

Niet-openbare informatie

Het moet ook gaan om niet-openbare informatie. Op het moment dat de uitgevende instelling een persbericht heeft uitgevaardigd, is de informatie in beginsel voor iedereen beschikbaar en mag je op basis van deze informatie handelen. Beursgenoteerde bedrijven zijn bovendien verplicht melding te doen van koersgevoelige informatie bij de AFM. Dit gaat met een online meldingsformulier.

Voorwetenschap en het transactieverbod

Op grond van artikel 5:56 Wft is het verboden om te handelen met voorwetenschap. Het is echter ook verboden de voorwetenschap te delen met een derde. Dit wordt ook wel het “doorgifte- een aanbevelingsverbod” en/of het “tipverbod” genoemd. Artikel 5:57 Wft. omvat twee verboden, te weten:

  1. het verbod om aan een derde voorwetenschap mee te delen;
  2. Het verbod een derde aan te bevelen of ertoe aan te zetten transacties in financiële instrument te verrichten of te bewerkstelligen.
  3. Als er strijd is met voornoemde bepalingen, dan kan er een bestuursrechtelijke of een strafrechtelijke sanctie volgen. De Autoriteit Financiële Markten kan een boete opleggen of zij kan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. In beide gevallen is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat, die u kan adviseren over uw positie.