27 februari 2014

Het verrichten van werkzaamheden door vrijwilligers voor goede doelen is geen arbeidsovereenkomst

Categorie: Arbeidsrecht

Wat is de status van vrijwilligers. Kan onder omstandigheden gesteld worden dat zij een arbeidsovereenkomst hebben? Vaak zullen partijen dit juist niet beoogd hebben vanwege diverse redenen. Onlangs diende de rechtbank Gelderland zich hierover te buigen. Wat was er aan de hand?

DWN Service houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (“CGN”), deze partij neemt tegen betaling projecten aan van verschillende opdrachtgevers en deze projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers c.q. leden van CGN. De gelden die hiermee gegenereerd worden komen ten goede aan de fondsen van CGN en andere algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt zicht op standpunt als sprake is van arbeidsovereenkomst en dat de vrijwilligers aanspraak hebben op loon. Dit is niet gebeurd en vandaar dat Inspectie SZW een boete heeft opgelegd aan DWN Service.

De rechtbank stelt vast dat in gevolge artikel 2 Wet minimum loon onder een dienstbetrekking wordt verstaan de dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht. Een arbeidsovereenkomst wordt na vaste rechtspraak aanwezig geacht als er en verplichting bestaat tot:

  • persoonlijke arbeidsverplichting,
  • een verplichting tot loonbetaling en,
  • een gezagsverhouding.

In het onderhavige geval heeft DWN Service zich jegens de vrijwilligers niet verplicht een vergoeding voor de arbeid te betalen. De vrijwilligers hebben afgezien van een aanspraak op loon waarop zijn aanspraak kunnen maken. Het ten goede laten komen van geld aan de fondsen van CGN en andere ANBI’s is niet aan te merken als loon in natura. De vrijwilligers hebben immers afgezien van aanspraak op loon en de omstandigheid dat zij van die aanspraak hebben afgezien om CGN en andere ANBI’s te bevoordelen maakt dat niet anders en daarom is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

In deze zaak was de vrijwilligersovereenkomst dus geen arbeidsovereenkomst. Vaak zal de discussie zich voordoen bij een beëindiging van een vrijwilligersovereenkomst terwijl het eigenlijk een arbeidsovereenkomst is. De vrijwilliger is immers niet beschermd maar de werknemer wel.

Mocht u vragen hebben over een vrijwilligersovereenkomst of arbeidsovereenkomst dan kunt u contact opnemen met ons. Wij helpen u graag!