29 mei 2015

Waarom moet u uw statuten laten aanpassen in verband met de nieuwe flex B.V.-regeling?

Categorie: Bestuursrecht

Waarom moet u uw statuten laten aanpassen in verband met de nieuwe flex B.V.-regeling?

Al weer enige tijd geleden, namelijk op 1 oktober 2012 is de wet aangepast en is er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de besloten vennootschap. Deze regels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek: artikel 2:175 tot 2:284a BW.

Beoogd is een vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht. Ongewijzigd is het feit dat nog steeds de notaris de oprichting moet verzorgen. De verklaring van geen bezwaar is niet meer noodzakelijk voor de oprichting of een statutenwijziging en met name hierdoor is het nu ook mogelijk om op hele korte termijn, vaak zelfs binnen enkele dagen, een B.V. op te richten.

De grote hamvraag is nu of ik de statuten van mijn B.V. moet aanpassen?

Van belang is om statuten, althans regelingen in statuten die per 1 oktober hun betekenis hebben verloren aan te passen en nieuwe bepalingen die eerder beter aansluiten op de businessplannen in die oude statuten op te nemen. Het nieuwe B.V.-recht biedt interessante mogelijkheden voor ondernemers. Van belang is dat u zich goed laat voorlichten en in dat verband werken de advocaten van Blenheim nauw samen met notarissen.

De belangrijkste veranderingen in het B.V.-recht zijn de volgende:

  • structuur van de vennootschap in de zin van aandelen en kapitaal;
  • besluitvorming binnen de vennootschap;
  • kapitaal- en crediteurenbescherming;
  • geschillenregeling;
  • beslotenheid ten aanzien van de blokkeringsregeling.

Structuur

Het minimum kapitaal van EUR 18.000,- dat voorheen bij oprichting getort moest worden, is komen te vervallen. Dus ook de verplichte bankverklaring of anderszins bewijs van storting bestaat niet meer. Dit vergemakkelijkt het oprichten van een B.V. aanzienlijk en ontsluit deze rechtsvorm voor veel meer ondernemers. Een technisch punt is dat de maatschappelijke kapitaalvastlegging eveneens is komen te vervallen. Als er wel een maatschappelijk kapitaal wordt opgenomen dan geldt ook niet meer de oude regel dat tenminste een vijfde van dit maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst. Aanpassing van oude statuten is dus op dat punt gewenst.

Een enorme verbetering is overigens dat bij inbreng in natura niet meer de verplichte accountantsverklaring noodzakelijk is. Dit bespaart aanzienlijke kosten. Ook mag de nominale waarde van de aandelen in andere valuta worden uitgedrukt. Dit is meer een technisch punt maar zou bijvoorbeeld voor valutarisico’s bij met name Amerikaanse activiteiten enorme voordelen kunnen meebrengen.

Ook de verplichting tot storting van minimaal 25% van de nominale waarde op aandelen is komen te vervallen. Ook kunnen de aandelen worden uitgegeven met het oog op het geven van verschillende rechten aan aandeelhouders. Er kunnen stemrecht loze aandelen en winstrecht loze aandelen worden uitgegeven. Tenminste één aandeel moet worden gehouden door anderen dan de vennootschap of haar dochtermaatschappij.

Besluitvorming

Om tot uitkering van reserves of dividend te komen, is de goedkeuring van het bestuur voldoende. Het bestuur moet echter wel controleren dat de vennootschap na de uitkering kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Als achteraf anders blijkt, dan kunnen zowel bestuurders als de ontvangende aandeelhouders aansprakelijk worden gehouden.

Kapitaal bescherming

Ook de nachgründungsregeling, dat wil zeggen dat er bijzondere eisen gelden als de onderneming goederen verwerft van een aandeelhouder of oprichter binnen twee jaar na inschrijving van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel, is komen te vervallen.

Ook het oude 2:207c BW waar veel over geprocedeerd is in het verleden, hetwelk inhoudt om financiële steun te verlenen aan derden, die in de vennootschap willen participeren, is integraal komen te vervallen.

Thans kan minimaal 1% van het verplaatste aandelenkapitaal het bestuur verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Dat was in het oude recht 10%.

Ook oproeping op elektronische wijze is toegestaan tenzij de statuten anders bepalen. De wettelijke termijn daarvoor is verkort naar 8 dagen. Besluitvorming buiten vergadering is ook mogelijk als de statuten niet vermelden dat dit is toegestaan.

De statuten kunnen voorts bepalen dat de algemene vergadering op een specifieke plaats buiten Nederland kan plaatsvinden. Voorheen kon dit alleen maar binnen Nederland. Ook is het nu mogelijk dat bepaalde houders van aandelen eigen bestuurders kunnen benoemen. Deze bestuurders kunnen dan alleen maar worden geschorst en ontslagen door deze bijzondere groep aandeelhouders. Vennootschappen met een structuur regime zijn hier overigens van uitgesloten.

Geschillenregeling

Ook kunnen de statuten of bij overeenkomst een geschillenregeling vastleggen die afwijkt van de wettelijke geschillenregeling.

Blokkeringsregeling

In het nieuwe recht blijft de blokkeringsregeling gehandhaafd, hetwelk betekent dat aandelen niet vrijelijk aan derden mogen worden overgedragen, maar het staat oprichters nu vrij in die statuten een regeling op te nemen die hiervan afwijkt. De blokkering mag echter niet zodanig strikt zijn dat levering onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is geworden.

Ook mogen de statuten bepalen dat er in het geheel geen blokkeringsregeling van toepassing is op levering van aandelen. Kortom: aandelen van een besloten vennootschap kunnen dus vrij overdraagbaar zijn. Dit is toch wel een majeure wijziging ten opzichte van het oude recht.

Ook kunnen de statuten nu bepalen dat aan bepaalde aandelen specifieke verplichtingen verbonden zijn en dat er aan die aandelen specifieke eisen aan het aandeelhouderschap worden gesteld. Daarbij kan opgenomen worden, zoals thans regelmatig in aandeelhoudersovereenkomsten wordt opgenomen, dat onder bepaalde omstandigheden die aandeelhouders verplicht kunnen worden hun aandelen over te dragen. Niet naleving van deze regels kan worden bestraft met opschorting van stemrecht of recht op winstdeling.

Tot zover de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wetgeving met betrekking tot de flex B.V. Als u ziet dat daar aanpassingen in zijn die voor uw vennootschap of uw onderneming van belang zijn, dan staan de advocaten van Blenheim u graag bij. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierbij van dienst zijn.