2 februari 2015

Wanneer is een vordering verjaard?

Categorie: Procesrecht

Verjaring van een vordering houdt in dat een vordering na het verloop van een bepaalde termijn niet meer in rechte kan worden afgedwongen.
De gedachte hierachter is de rechtszekerheid. (Rechts)personen moeten niet na vele jaren geconfronteerd kunnen worden met oude vorderingen.

Algemene regel voor verjaring is dat een vordering verjaart na een verloop van 20 jaar. Echter, in de meeste gevallen verjaart een vordering na verloop van 5 jaar.
Wanneer deze termijn begint te lopen hangt af van de aard van de rechtsvordering.
Deze termijnen zijn in de wet vastgelegd. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Een vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 5 jaar na de dag waarop de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade en met de aansprakelijke persoon (bekendheidsvereiste). Omdat dit niet altijd eenvoudig is vast te stellen, kent de wet een bepaling dat de vordering tot schadevergoeding in ieder geval verjaart na 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  • De vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst verjaart 5 jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden.
  • De vordering tot ontbinding van een overeenkomst op grond van een tekortkoming in de nakoming verjaart door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag waarop de schuldeiser met de tekortkoming bekend is geworden.
  • De bevoegdheid tot executie van vonnissen verjaart in beginsel pas 20 jaar na datum van uitspraak.

Stuiten van verjaring – hoe voorkom je verjaring van een vordering?

De schuldeiser moet dus binnen de verjaringstermijn actie ondernemen, anders zal de vordering verjaren en niet meer in rechte afdwingbaar zijn.
Het afbreken van een lopende verjaring wordt stuiting genoemd.
Zodra de schuldeiser de verjaring van de vordering stuit, zal de verjaringstermijn opnieuw gaan lopen.
De vordering tot nakoming en schadevergoeding wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Voor andere rechtsvorderingen, waaronder de vordering tot ontbinding en vernietiging, is in de wet bepaald dat de schriftelijke aanmaning binnen zes maanden moet worden gevolgd door een dagvaarding.

Het is van groot belang om de verjaringstermijnen van vorderingen nauwkeurig in de gaten te houden. Indien de verjaringstermijn is verstreken, kan de vordering in rechte niet meer worden afgedwongen.

Is uw vordering verjaard? Vraag het een in verjaring gespecialiseerde advocaat!

Heeft u een vraag over verjaring van een vordering of het stuiten van een vordering?
Neem dan vrijblijvend contact op met een gespecialiseerde advocaat: