6 maart 2014

Wanprestatie en schadevergoeding bij overeenkomsten

Categorie: Bestuursrecht

Wanprestatie en schadevergoeding bij overeenkomsten

Wanneer is er sprake van een wanprestatie en wanneer heeft u recht op schadevergoeding?

### Wanprestatie

Wanneer een partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, schiet die partij tekort in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en pleegt de schuldenaar wanprestatie. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald onder welke voorwaarden een schuldeiser in het geval van een wanprestatie door de schuldenaar, recht heeft op schadevergoeding:
*“1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.”*
Uit voornoemd wetsartikel blijjkt dat de wet dus een onderscheid maakt ussen tekortkomingen die de schuldenaar wel kunnen worden toegerekend en tekortkomingen die de schuldenaar niet kunnen worden toegerekend. Tekortkomingen die de schuldenaar niet kunnen worden toegerekend zijn bijvoorbeeld situaties die zijn te wijten aan overmacht. Van overmacht kan sprake zijn wanneer de tekortkoming in de nakoming van een verbintenis gelegen is in een buiten de schuld van de schuldenaar ontstane en niet voor zijn risico komende situatie. Onder zekere omstandigheden kan gedacht worden aan stakingen en slechte weersomstandigheden.
Een tekortkoming die wel aan de schuldenaar kan worden toegerekend, verplicht de schuldenaar tot schadevergoeding (artikel 6:74 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek). Als de nakoming van een prestatie blijvend onmogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het te leveren product teniet is gegaan, ontstaat er direct een verplichting om schade te vergoeden. Echter, wanneer nakoming van een prestatie niet blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op vergoeding pas wanneer de schuldenaar in verzuim is. Dit is bepaald in het tweede lid van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek:
*“2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.”*

### Verzuim en ingebrekestelling

Voor het intreden van verzuim is in beginsel een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke aanmaning, dan wel een schriftelijke sommatie, waarin de schuldenaar een redelijke termijn gegeven wordt om alsnog te presteren. Als de schuldenaar niet presteert binnen de gestelde redelijke termijn, dan treedt het verzuim in na verloop van de in de brief gestelde termijn. Een ingebrekestelling is dus een voorwaarde voor het ontstaan van het verzuim van de schuldenaar. In feite is een ingebrekestelling niets anders dan een schriftelijke aanzegging waarin de schuldenaar alsnog een termijn wordt gegund om zijn contractuele verbintenis na te komen. Wanneer de schuldenaar binnen de gegeven termijn alsnog nakomt, komt het verzuim te eindigen en vervalt het recht op nakoming.

### Recht op schadevergoeding

In eerste instantie heeft iedere schuldeiser recht op nakoming van de verplichtingen van de schuldenaar uit de overeenkomst. Wanneer er echter sprake is van een wanprestatie aan de zijde van de schuldenaar, kan de schuldeiser in plaats van nakoming ook schadevergoeding vorderen. Hierbij geldt wel de voorwaarde, zoals voornoemd, dat de wanprestatie van de schuldenaar toerekenbaar dient te zijn.
Er zijn verschillende typen van schadevergoeding. Wanneer er naast nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst bijvoorbeeld schadevergoeding wordt gevorderd, spreekt men van aanvullende schadevergoeding. Wanneer er in de plaats van nakoming van de verplichtingen schadevergoeding wordt gevorderd, dan spreekt men van vervangende schadevergoeding. Schadevergoeding komt dan immers in de plaats voor het nakomingsrecht.

### Advocaat wanprestatie en schadevergoeding

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben over wanprestatie en een eventueel recht op schadevergoeding, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze advocaat over wanprestatie en schadevergoeding (020 – 52 10 100).
  • E |