14 januari 2019

Wat is een prospectus?

Categorie: Financieel recht

Een prospectus is een brochure waarin informatie wordt verstrekt over de belegging die wordt gedaan. Door middel van de informatie die in de brochure wordt vermeld moet de belegger zich een goed oordeel kunnen vormen over de belegging. In de brochure moet onder meer worden vermeld wat de risico’s zijn, wat de kosten zijn, wat het rendement is, informatie over het bedrijf en het soort beleggingen.

Goedkeuring van de AFM nodig?

Het is niet altijd noodzakelijk om een door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd prospectus te hebben. In de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) wordt een aantal voorwaarden genoemd waardoor men is vrijgesteld van een goedgekeurd prospectus. Eén van die voorwaarden is het aanbieden van effecten waarvan de totale waarde minder dan een bedrag van € 5.000.000 bedraagt.

Let op: de hoogte van dit bedrag is per 1 oktober 2017 gewijzigd. Het was voorheen vastgesteld op € 2.500.000. De nieuwe hoogte geldt niet voor aanbiedingen die vóór 1 oktober 2017 zijn gedaan.

Ook is belangrijk te vermelden dat voorafgaand aan het aanbieden van effecten – waarbij een beroep wordt gedaan op deze specifieke vrijstelling – aan de AFM moet worden gemeld dat er gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling ten aanzien van de prospectusverplichting.

Welke aanbiedingen tellen dan mee? Bij het plafond worden alle aanbiedingen gerekend over een periode van 12 maanden (behalve voor de aanbiedingen waarover reeds een andere vrijstelling geldt), waarbij een eerdere aanbieding meetelt als deze voor het einde van de aanbieding binnen de bedoelde 12 maanden termijn valt.

Niet voldoen aan informatievereisten prospectus?

In het geval er niet wordt voldaan aan de informatievereisten die de AFM stelt en (of) de prospectus niet ter goedkeuring aan de AFM is voorgelegd dan wordt een boete of een last onder dwangsom geriskeerd. De AFM is bevoegd om handhavend op te treden op het moment dat een partij de verplichtingen uit (onder meer) de Wft niet nakomt.

Optellen van obligatieleningen binnen één groep?

Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten een waarschuwing afgegeven aan het publiek, omdat een partij die obligaties heeft aangeboden om te kunnen investeren in grond waarop zonneparken worden geëxploiteerd, niet beschikte over een goedgekeurd prospectus noch enige vrijstelling van toepassing was.

De partij beriep zich erop dat zij gebruik kon maken van de bovengenoemde vrijstelling. De AFM was het daar niet mee eens. De AFM vond dat alle obligatieleningen bij elkaar moeten worden opgeteld. Zelfs in het geval er sprake is van twee verschillende ondernemingen met verschillende obligatieleningen. Op het moment dat die ondernemingen onder één groep vallen, moet de waarde van de obligatieleningen bij elkaar worden opgeteld. In dit geval was het in totaal een bedrag van € 3.750.000 en dat viel ruim boven de voorheen geldende maatstaf van € 2.500.000.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een prospectus dan wel andere vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met financieel recht advocaat