15 juni 2022

Wat is een vrijwaring, en waar dient het toe?

Categorie: Bedrijfsovername

Een vrijwaring legt de risicoverdeling in beginsel volledig bij de verkoper met betrekking tot een reeds (na het doen van boekenonderzoek) gesignaleerd probleem. Dit vereist in elk geval (enige) voorkennis van een (mogelijke) toekomstige omstandigheid die enig nadeel voor de koper kan opleveren. De (exacte) omvang van het eventuele nadeel is vaak nog niet bekend. Juist om die reden wenst de koper een vrijwaring in de overeenkomst op te nemen. Indien het nadeel zich vervolgens verwezenlijkt, dan komt dit voor rekening van de verkoper. Kenmerkend aan een vrijwaring is dat deze doorgaans niet in tijd is beperkt (verjaring daargelaten).

Uitleg van vrijwaringen: formuleer helder en voorkom geschillen

Vrijwaringen hebben geen vastomlijnde juridische betekenis, maar zijn contractuele bepalingen waarvan de betekenis moet worden uitgelegd. Uitleg van een vrijwaring geschiedt derhalve, evenals bij andere contractuele bedingen, aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Op de eerste plaats is de taalkundige uitleg van de vrijwaring van belang. Concreet betekent dit dat het op de weg van partijen ligt om het type nadeel waarvoor de vrijwaring geldt, goed te definiëren. Doen zij dit niet, dan kan dit leiden tot (gerechtelijke) geschillen. Indien de rechter wordt gevraagd een vrijwaringsbepaling uit te leggen, dan zijn de partijbedoelingen doorslaggevend. Dit leidt tot een onzekere (rechts)situatie voor beide partijen.

Enkele voorbeelden van vrijwaringen

Een veel voorkomende vrijwaring is de vrijwaring tegen belastingverplichtingen van de verkoper betrekking hebbende op de periode vóór de effectieve datum. De verkoper staat er jegens de koper voor in dat er sprake is van een juiste, tijdige en volledige nakoming van kort gezegd alle verplichtingen van de vennootschap in kwesties jegens de fiscus tot en met de leveringsdatum. Indien na de overname een aanslag volgt van de periode voor de overnamedatum, is de verkoper gehouden de koper schadeloos te stellen. Andere voorbeelden van vrijwaringen betreffen:

  • Het resultaat van een lopende rechtszaak;
  • Bepaalde informatie afkomstig uit het due dilligence-onderzoek (denk aan winstcijfers);
  • Overige claims die niet zijn gedekt door verzekeringen.

Hulp bij vrijwaringen in een overnameovereenkomst? Blenheim staat u bij!

Vrijwaringen fungeren zowel als dealbreaker en als dealmaker. Het is daarmee een essentieel onderwerp tijdens de onderhandelingen over een bedrijfsovername. Voor zowel koper als verkoper is het van groot belang om vrijwaringen goed te formuleren in de overeenkomst; dit ter voorkoming van overnamegeschillen. De advocaten van Blenheim kunnen bogen op een ruime schat aan ervaring op het gebied van bedrijfsovernames. Daarnaast assisteren zij cliënten bij het voorkomen en voeren van procedures over bedrijfsovernames. Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend advies, neem dan contact op met Dirk de Waard.