25 januari 2016

Wat kan advocaat doen bij beschuldiging van bestuurdersaansprakelijkheid?

Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheid

Als advocaat bestuurdersaansprakelijkheid heb ik al in meerdere blogs besproken welke maatstaven belangrijk zijn en waar u als ondernemer bij bestuurdersaansprakelijkheid op moet letten. Beperk je risico als bestuurder is een belangrijk thema in mijn werkzaamheden.

In deze blog bespreek ik wat er allemaal misging bij de zorginstelling Diogenes, lesstof over goed bestuur en toezicht.

Een recente uitspraak toont maar weer aan hoe groot de gevaren zijn voor bestuurders. Het ging in deze uitspraak om bestuurdersaansprakelijkheid bij zorginstellingen.

Gevaren voor bestuurders in de zorg!

Er zijn meerdere uitspraken over bestuurdersaansprakelijkheid in de gezondheidszorg. De laatste uitspraak heeft betrekking op de Zorghoeve Diogenes en haar bestuur.De rechter houdt geen andere maatstaf aan voor een bestuurder en bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg. Dat is echter niet het hele verhaal.

Zorgplicht van zorg bestuurder? Sneller als bestuurder aansprakelijk.

De zorgplicht van een zorgbestuurder wordt namelijk ook bepaald door zorg-specifieke regelgeving. Een bestuurlijke tekortkoming kan daarom niet alleen tot een financiële misslag leiden, maar ook als de bestuurder specifieke zorgwetgeving schendt.

In dit geval ging het dus om de Zorgboerderij Diogenes, waarin onderdak werd geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Zowel oud-medewerkers als de arbeidsinspectie uiten in 2009 hun zorgen over de kwaliteit van de zorg bij Diogenes. De misstanden bij Zorghoeve Diogenes komen uitgebreid in het nieuws.

Onderneming in gevaar? Actieve houding bestuurder verwacht!

Door deze gang van zaken verlaten zowel de klanten als personeelsleden de zorgboerderij, waardoor de financiële positie van Diogenes steeds sneller verslechtert. De inkomsten lopen achteruit en uiteindelijk gaat de stichting Diogenes failliet. De curator houdt de bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor het faillissementstekort. Kort samengevat, stelt hij dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor de ernstig verstoorde verhouding binnen de organisatie en ook de misstanden binnen Diogenes. De bestuurders verweren zich tegen deze bestuurdersaansprakelijkheid en stellen dat de media vooral de schuldigen zijn.

Juridisch gaat het natuurlijk om de vraag of de bestuurders hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld, in die zin dat geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – zo zou hebben gehandeld. Daarbij is van belang of dat onbehoorlijk bestuur dan een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De rechtbank vindt in dit geval van wel en onderbouwt haar stelling vooral met de rapporten van de Inspectie van de Gezondheidszorg en een hun Klachtencommissies Landbouw en Zorg. De rechtbank volgt de curator dus in zijn stellingen en oordeelt dat de kwaliteitsproblemen een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de bestuurders, omdat de bestuurdersaansprakelijkheid ertoe leidt dat zij persoonlijk aansprakelijk zijn.

Bestuurders aansprakelijk voor fouten

De rechtbank overweegt onder meer dat er sprake is van ernstige tekortkomingen. Daarbij leunt de rechtbank vooral op de rapportages, waarbij de rechtbank het de bestuurders kwalijk neemt dat na het constateren van tekortkomingen, de bestuurders geen maatregelen hebben getroffen om het geschonden vertrouwen te herstellen en ervoor te zorgen dat het ook niet meer zou voorkomen. Kort samengevat, overweegt de rechtbank dat het op de weg van bestuurders had gelegen om concrete maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren. Feitelijk zegt de rechtbank dat de fouten misschien nog wel te vergeven zijn, maar dat deze fouten hersteld hadden moeten worden en dat, als er geen maatregelen worden getroffen, deze fouten kunnen leiden tot het faillissement. Zo overweegt de rechtbank:

“Een enkele tekortkoming in de zorg brengt nog niet mee dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Behalve dat in dit geval geen sprake is van een enkele tekortkoming, maar van meerdere, als ernstig te kwalificeren tekortkomingen, rekent de rechtbank X en Y aan dat zij na het constateren van de tekortkomingen onvoldoende doeltreffende maatregelen hebben genomen om het geschonden vertrouwen te herstellen en te zorgen dat dit niet meer zou voorkomen.”

De bestuurders worden dus aansprakelijk gesteld.

Wel is de rechtbank voornemens tot matiging over te gaan, gelet op de aard van de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Zo overweegt de rechtbank:

“Niet gebleken is dat X en Y moedwillig hebben aangestuurd op het faillissement en evenmin dat zij zich aan frauduleuze handelingen hebben schuldig gemaakt waarbij zij zichzelf of anderen ten koste van de crediteuren hebben verrijkt. Voorts betreft de rechtbank hierbij dat ook de publiciteit heeft bijgedragen aan het faillissement. Weliswaar is de negatieve publiciteit veroorzaakt door het onbehoorlijk bestuur van X en Y, maar daardoor is de financiële achteruitgang van de onderneming in een versnelling gekomen. Hierdoor hadden X en Y maar weinig tijd om het tij te keren.”