28 december 2016

Wat zijn de opties indien u wilt stoppen met uw onderneming?

Categorie: BV-recht

De Hoge Raad heeft in het arrest van 18 december 2015 (Hoeksma q.q./R.M Trade) de turboliquidatie omarmd. Turboliquidatie wordt gezien als een snelle manier om een vennootschap te ontbinden en te liquideren. Een B.V., stichting of andere vennootschap kan via turboliquidatie op een snelle wijze worden geliquideerd. De algemene vergadering van aandeelhouders dient het besluit tot ontbinding van de vennootschap te nemen. De vennootschap houdt door het nemen van het besluit direct op te bestaan. De liquidatie dient nog wel bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister te worden ingeschreven.

Aan welke voorwaarden moet een turboliquidatie voldoen?

Slechts in het geval dat de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding geen baten – dat wil zeggen: geen activiteiten, bezittingen, vorderingen en liquide middelen – meer heeft, houdt de vennootschap op te bestaan. Turboliquidatie kan dan worden toegepast, ook als er schulden zijn. Rekening en verantwoording door een vereffenaar is niet vereist. Veelal vindt turboliquidatie plaats na eerdere overdracht van de activa. In sommige gevallen geschiedt dit zelfs met gesloten beurs, door verrekening van de koopprijs met een ‘geconstrueerde’ schuld aan de overnemer. Een vereffenaar komt daar niet aan te pas.

Heeft de vennootschap op het tijdstip van ontbinding nog wél baten dan blijft te vennootschap voortbestaan voor zover dat voor de vereffening nog noodzakelijk is. In dat geval is de vennootschap ‘in liquidatie’. Er wordt een vereffenaar aangewezen met de taak om de baten te gelde te maken en de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Zijn er geen schuldeisers meer, dan gaat de opbrengst naar de aandeelhouder(s).

Faillissement

Indien de vennootschap nog wel baten en meerdere schuldeisers heeft, ligt het (doen) aanvragen van een faillissement meer voor de hand. Het Hof heeft recentelijk geoordeeld dat in geval de schulden van de ‘geturboliquideerde’ vennootschap hoger zijn dan de baten alsnog het faillissement van de inmiddels geturboliquideerde vennootschap kan worden uitgesproken. De bestuurder(s) moeten bij een faillissement alsnog rekening en verantwoording afleggen aan de curator.

De positie van de schuldeiser

De schuldeisers kunnen nadeel ondervinden van de toenemende vlucht naar turboliquidaties. Er bestaat immers geen wettelijke plicht tot publicatie van (het voornemen van) een turboliquidatie, waardoor schuldeisers vaak in het geheel niet bekend zijn met de turboliquidatie van hun debiteur. De vraag rijst welke mogelijkheden er dan zijn voor de schuldeiser.

De rechtbank kan op verzoek van de belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. De schuldeiser dient dan wel aan te tonen dat hij een voldoende belang heeft bij de heropening, waarbij hij onder andere moet aantonen dat er nog baten zijn, dan wel een liquidatiesaldo aan de rechthebbende is uitgekeerd dat kan worden teruggevorderd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u adviseren bij de vraag of turboliquidatie of een eventueel faillissement in uw situatie tot de mogelijkheden behoort, maar ook in het geval uw wederpartij tot turboliquidatie is overgegaan. Voor al uw vragen en advies kunt u contact opnemen met één van onze ondernemingsrecht advocaten.