12 februari 2016

Advocaat bespreekt het Weens Koopverdrag

Categorie: Bestuursrecht
Het internationaal contractenrecht bepaalt dat:
  • als er sprake is van een internationale koopovereenkomst van roerende zaken;
  • tussen professionele partijen;
  • waarbij deze partijen zich in deelnemende staten bevinden;
  • en partijen de toepassing ervan niet geldig hebben uitgesloten door dit uitdrukkelijk in de koopovereenkomst op te nemen, het Weens Koopverdrag op de desbetreffende internationale koopovereenkomst van toepassing is.
De regimes van het Burgerlijk Wetboek en het Weens Koopverdrag wijken op belangrijke punten van elkaar af.

Een wezenlijke tekortkoming

Het Weens Koopverdrag vereist voor ontbinding een tekortkoming in de nakoming van de internationale koopovereenkomst die ‘wezenlijk’ is. Artikel 25 van het Weens Koopverdrag bepaalt dat hiervan sprake is als de tekortkoming “tot zodanige schade voor de andere partij leidt dat haar in aanmerkelijke mate wordt onthouden wat zij uit hoofde van de overeenkomst mag verwachten”. Uitzondering hierop wordt gemaakt als “de partij die tekort schiet, dit gevolg niet heeft voorzien en een redelijk persoon van dezelfde hoedanigheid in dezelfde omstandigheden het evenmin zou hebben voorzien.”
Naar Nederlands recht kan een koopovereenkomst in de regel bij elke tekortkoming in de nakoming ervan worden ontbonden. De tekortkoming hoeft dus niet wezenlijk te zijn.
Onder toepassing van het Weens Koopverdrag zal bijvoorbeeld een te late levering/te late voldoening van de koopprijs niet altijd voldoende zijn om een koopovereenkomst te ontbinden, naar het Burgerlijk Wetboek is dit doorgaans wel het geval. Onder het Weens Koopverdrag zal dit alleen in een geldige ontbinding resulteren als de partij die tekort schiet kon voorzien wat voor gevolgen het late betalen/leveren zou hebben.

Ingebrekestelling geen constitutief vereiste

Als er sprake is van een (wezenlijke) tekortkoming door de ene partij, zal er uit een handeling van de andere partij moeten blijken dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. Er bestaat een verschil tussen de in het Weens Koopverdrag en de in het Burgerlijk Wetboek vereiste handeling.
Nederlands recht vereist een schriftelijke ingebrekestelling. In deze ingebrekestelling moet de partij die tekort schiet, aangemaand/gesommeerd worden tot nakoming en moet hem nog een termijn gegund worden waarin deze nakoming uiterlijk plaats zal moeten vinden. Indien er sprake is van een wezenlijke tekortkoming, mag de koopovereenkomst die beheerst wordt door het Weens Koopverdrag, zonder een dergelijke ingebrekestelling ontbonden worden. De ontbindende partij kan volstaan met een vormvrije (impliciete) verklaring gericht aan de tekortschietende partij.