18 november 2016

Weigeren aanbod van aannemer om herstelwerkzaamheden te verrichten: wanprestatie?

Categorie: Aanneming van werk

Een aanbod van een aannemer om gebreken te herstellen mag door de opdrachtgever niet zomaar worden geweigerd. Indien (na de oplevering) blijkt dat het werk gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever de aannemer in beginsel de gelegenheid bieden om de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen. Daarvoor kan een termijn gesteld worden in de ingebrekestelling gericht aan de aannemer. Doet de opdrachtgever dat niet, dan is de aannemer niet zonder meer voor het gebrek aansprakelijk.

Aansprakelijkheid aannemer voor gebrek

In een zaak die voorkwam bij het gerechtshof Amsterdam was sprake van een aanneemovereenkomst met betrekking tot de aanleg van een tuin. Partijen waren daarbij (onder meer) overeengekomen dat de aannemer een keerwand zou plaatsen en twee lagen grond zou aanleggen, waarop graszoden zouden worden gelegd. Na de aanleg van de grondlagen bleek dat er een grote hoeveelheid water bleef staan op de grondlagen wanneer het had geregend. De opdrachtgever was van oordeel dat sprake was van een gebrek en verzocht een deskundige onderzoek te doen naar het gebrek. De deskundige constateerde na onderzoek dat inderdaad sprake was van een gebrek, welke was toe te rekenen aan de aannemer. De opdrachtgever stelde naar aanleiding daarvan dat de aannemer aansprakelijk was voor het gebrek.

Herstelwerkzaamheden gebrek uitbesteden aan derde partij

De aannemer kon zich niet vinden in de conclusie van de opdrachtgever en verzocht de opdrachtgever hem in de gelegenheid te stellen om een onafhankelijke deskundige in te schakelen. Wanneer de onafhankelijke deskundige tot dezelfde conclusie zou komen, wilde de aannemer het gebrek graag herstellen. De opdrachtgever ging daarmee niet akkoord en heeft een derde partij de opdracht gegeven om het gebrek te herstellen. De opdrachtgever stelde zich daarbij op het standpunt dat de aannemer de kosten voor deze derde partij diende te vergoeden.

Het hof oordeelde in deze zaak dat de aannemer deze kosten niet hoefde te voldoen, omdat de opdrachtgever niet is ingegaan op het aanbod van de opdrachtgever om tot herstel over te gaan. De opdrachtgever was daartoe wel verplicht. Hierdoor is de opdrachtgever zelf in schuldeisersverzuim geraakt. De aannemer kan daardoor niet in verzuim zijn geweest en niet aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van het herstel van het gebrek.

Pas op met weigeren aanbod van aannemer om herstelwerkzaamheden te verrichten

Uit het voorgaande blijkt dat het verzoek van een aannemer om zelf tot herstel over te gaan in beginsel moet worden gehonoreerd. Pas goed dan ook op met het uitbesteden van herstelwerkzaamheden aan derde partijen. Indien de aannemer het gebrek zelf had willen herstellen, worden de kosten daarvoor niet zomaar aan u vergoed. Dit kan anders zijn wanneer dit in redelijkheid niet van de opdrachtgever kan worden gevergd. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden van het geval. Lees meer over: aanneming bouwwerk.