13 februari 2020

Weigering vergunning AFM

Categorie: Procederen en advies

Weigering AFM vergunning

De AFM vergunning is belangrijk voor een financiële onderneming. Financiële diensten, bijvoorbeeld bemiddeling bij financiële dienstverlening, kunnen niet uitgeoefend worden zonder een vergunning van de AFM. Weigering van de AFM vergunning is dan ook de nekslag voor ene bedrijf. Een korte introductie van vergunningspecialist Mark van Weeren hoe de AFM soms goochelt met vage termen en wetsbepalingen.

Geschiktheid bestuurder voor AFM vergunning

Belangrijk is dat de bestuurder (beleidsbepaler) voldoet aan de eisen van geschiktheid als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Niet alleen de activiteit moet vergunbaar zijn maar ook de leidinggevenden moeten aan de geschiktheidseis voldoen. Om geschiktheid van een bestuurder nader te definiëren is de Beleidsregel Geschiktheid gemaakt; daar staat veel in, bijvoorbeeld: geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van een beleidsbepaler blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties van de beleidsbepaler en de doorlopende toepassing hiervan. In de bijlage bij deze beleidsregel zijn relevante competenties om geschiktheid aan te tonen opgenomen. Naast geschiktheid dient betrouwbaarheid buiten twijfel staan. Het zijn vage begrippen en dat geeft de AFM helaas speelruimte om soms personen en de AFM vergunning te weigeren. En dat is niet altijd terecht.

Voorkom weigering van vergunning AFM

Net als de Bibob-toest voor andere vergunningen, toetst de AFM streng welke personen wel of niet geschikt zijn voor een financiële onderneming. Lees hier over weigering van een vergunning i.v.m. Bibob onderzoek. In geval van twijfel is het zinvol een advocaat financieel recht te raadplegen en om advies te vragen. Een advocaat financieel recht kan een voortoets doen om vast te stellen of er enige twijfel kan bestaan over de betrouwbaarheid en geschiktheid van een aan te wijzen persoon binnen de onderneming. Uitleg over de procedure en werkwijze kan u ook helpen bij een goede inschatting te maken voor een aanvraag bij de AFM.

Weigering AFM vergunning bij overtreding voorwaarde vergunning

Aan de AFM vergunning voor financiële diensten zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden moet gebaseerd zijn op het wettelijk kader dat geldt. Aar mag de AFM niet buiten treden door voorwaarden te stellen waar zij eigenlijk niet over gaat. Dat ging bijvoorbeeld fout is de zaak van Optieclub. De AFM weigerde de vergunning omdat niet is voldaan aan de daarvoor in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gestelde vereisten. Het CBb oordeelde in hoger beroep dat het niet de taak is van de AFM, maar van de Kansspelautoriteit om overtredingen van de Wok vast te stellen. Het CBb geen grond voor het oordeel dat het door Optieclub aanbieden van binaire opties is aan te merken als een onmiskenbare schending van de maatschappelijke norm die het vertrouwen in de financiële onderneming of in de financiële markt ernstig kan schaden. Het beroep tegen de weigering werd gegrond verklaard.

Ander voorbeeld: fout bij weigering AFM vergunning

Op grond van artikel 2:80, eerste lid, van de Wft is het verboden in Nederland zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning te bemiddelen. Op grond van artikel 2:83, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wft verleent de AFM op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 4:9, eerste tot en met derde lid, met betrekking tot de geschiktheid en vakbekwaamheid van de in dat artikel bedoelde personen.

In dit voorbeeld had de financiële dienstverlener een vergunning in de zin van artikel 2:83 van de Wft voor het bemiddelen in de zin van artikel 2:80 van de Wft in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, spaarrekeningen en hypothecair krediet. Een leidinggevende was volgens de AFM niet tijdig gemeld aan de AFM en dat leidde tot intrekking van de AFM vergunning en een bestuurlijke boete. Lees ook: intrekking AFM vergunning.

Toetsing betrouwbaarheid bestuurder voor AFM vergunning

In deze zaak had de AFM zijn kruit te vroeg verschoten. Een beleidsbepalende persoon kan eventueel “van kleur verschieten” qua betrouwbaarheid vanwege een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden, maar voordat een nieuwe beoordeling door de AFM als toezichthouder heeft plaatsgehad, kan dit niet tot een sanctie leiden. En een negatieve beoordeling van een persoon betekent niet automatisch dat deze persoon niet geschikt en onbetrouwbaar is, dat moet wel gemotiveerd aangetoond worden door de AFM, en ook dat was niet gebeurd. Die herbeoordeling van de beleidsbepaler had niet plaatsgevonden. Daarom kan de AFM ook niet stellen dat de vennootschap zelf de wet heeft overtreden. Meer lezen over weigering van vergunning? Lees mijn tips over wat te doen bij weigering van een vergunning

Stel vrijblijvend je vraag over een AFM vergunning aan advocaat Mark van Weeren.