21 september 2022

Werkgever en een zorginstelling: denk aan de vergewisplicht!

Categorie: Arbeidsrecht

Voor zorginstellingen gelden er op bepaalde vlakken aanvullende regels naast het normale arbeidsrecht. Wanneer u als zorginstelling van plan bent om een nieuwe medewerker aan te nemen, zijn er een aantal zaken waar u zich bewust van dient te zijn. U moet zich er namelijk van ‘vergewissen’ of deze nieuwe medewerker daadwerkelijk geschikt is voor het verlenen van zorg. De verplichting om het arbeidsverleden van een nieuwe medewerker te controleren volgt uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als zorginstelling zijn er verschillende manieren om het arbeidsverleden van een nieuwe zorgmedewerker te controleren. In veel gevallen bent u als werkgever onder meer verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. In deze blog gaan wij in op de verplichtingen die voortkomen uit de vergewisplicht.

De vergewisplicht, hoe zat het ook alweer?

Volgens artikel 4 van de Wkkgz moet een zorginstelling zich ervan vergewissen dat de wijze waarop een zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd, niet in de weg staat aan het inzetten van deze zorgverlener bij het verlenen van zorg. Dit betekent dat u, wanneer u een nieuwe zorgmedewerker in dienst neemt, wettelijk verplicht bent om het arbeidsverleden van deze medewerker te controleren.

Het gaat daarbij om nieuwe medewerkers die beroepsmatig zorg willen gaan verlenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook uitzendkrachten. Vrijwilligers en mantelzorgers verlenen geen beroepsmatige zorg, en vallen daarom niet onder deze wettelijke verplichting. Het staat u echter vrij om de geschiktheid van dezen alsnog te onderzoeken.

Onderzoek naar arbeidsverleden

Er zijn verschillende manieren om het arbeidsverleden van iemand te onderzoeken. Het is daarbij van belang dat u ook aan kunt tonen dat u het onderzoek heeft verricht, en op welke wijze. De wet schrijft niet voor welke bronnen u moet raadplegen, deze keuze wordt gelaten aan de zorgaanbieder. In elk geval kan op de volgende manieren onderzoek worden gedaan:

  • U kunt referenties opvragen/navraag doen bij eerdere werkgevers;
  • U kunt het BIG-register raadplegen;
  • U kunt het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn raadplegen;
  • U kunt de nieuwe medewerker verzoeken een VOG te overleggen.

VOG

De wet wijst een aantal categorieën zorginstellingen aan welke worden verplicht om in het bezit te zijn van een VOG van een nieuwe medewerker. Het gaat hierbij om instellingen die zorg verlenen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die in welke vorm dan ook met cliënten in contact komen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande vragen, twijfelt u bijvoorbeeld of een VOG moet opvragen voor een nieuwe werknemer? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten van het team Arbeidsrecht.