8 februari 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer

Categorie: Arbeidsrecht

Op 5 februari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid van stemmen (81 versus 69) aangenomen door de Tweede Kamer. De wet is nagenoeg ongewijzigd aangenomen, enkel de proeftijd van 5 maanden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (zogenoemde ‘proeftijd XL’) is geschrapt. De overige onderdelen van de WAB zijn gehandhaafd. Het doel van de WAB is om vooral het rigide ontslagstelsel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te repareren en ‘vast minder vast’ en ‘flex minder flex’ te maken.

De belangrijkste wetswijzigingen uit de WAB zijn:

Nieuwe ontslaggrond

De introductie van een nieuwe ontslaggrond, de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ of i-grond. Werkgevers hebben momenteel nog een ‘voldragen ontslaggrond’ nodig, maar met de komst van de i-grond zal het mogelijk zijn om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren. De kantonrechter die ontbindt op de i-grond heeft wel de mogelijkheid om de transitievergoeding met maximaal 1,5 te verhogen.

Verlenging van de ketenbepaling

Een verlenging van de ketenbepaling van 24 maanden naar 36 maanden (zoals de situatie voor 2015). Hierdoor krijgen werknemers pas recht op een vast contract na verloop van drie jaar of na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Transitievergoeding vanaf begin

Werknemers kunnen momenteel pas aanspraak maken op een transitievergoeding na twee jaar dienstverband en onvrijwillig ontslag. Met de komst van de WAB krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten op grond van de WAB minimaal 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever, behoudens afwijking (tot 1 dag van tevoren) mogelijk bij cao. Er komt een versoepeld regime voor seizoensarbeid. Voorts zal de werkgever de oproepkracht die 12 maanden in dienst is, een arbeidsovereenkomst moeten aanbieden per email of op schrift voor een vast aantal uren op basis van het in dat jaar gemiddeld aantal gewerkte uren.

Payrolling

Wijziging omrent de regelgeving voor payrolling. Payrolling zal een wettelijke grondslag krijgen en uitgesloten worden van wetsbepalingen voor uitzendovereenkomst. Zo zal het niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de ruimere ketenregeling, het uitzendbeding én hebben payrollwerknemers het recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de werkgever.

Verhoging WW-premie voor flexibele arbeid

Werkgevers zullen een hogere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een flexibel contract en een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Werknemers jonger dan 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken zijn uitgezonderd en blijven onder het lage tarief vallen.

Voor vragen over de nieuwe wetgeving en mogelijke gevolgen die dit kan hebben voor uw onderneming neem gerust even contact op.