6 december 2012

Wet bestuur en toezicht, stand per 11 april 2021

Categorie: Ondernemingsrecht

Beperking combinatie bestuurderschap en commissariaat

U mag wel een onbeperkt aantal bestuursfuncties hebben. Daaraan stelt de wet “Wet Bestuur en Toezicht” geen maximum. Maxima gelden in combinatie met toezichthoudende functies van grote vennootschappen en/of stichtingen.

Bestuurder bij een grote besloten of naamloze vennootschap

Indien u bestuurder bent bij een grote besloten of naamloze vennootschap, dan mag u maximaal twee toezichtfuncties hebben als commissaris of niet uitvoerend bestuurder bij grote rechtspersonen. Het nieuwe artikel 2:242a lid 1 BW ziet hierop toe.

Commissariaat in groepsverband

Tevens gelden commissariaten binnen groepsverband als één commissariaat. Als u door een splitsing van de onderneming over het maximum aantal gaat, dan is dat eveneens toegestaan.

Maximum aantal commissariaten

Mocht u over het maximum aantal commissariaten en/of bestuurdersfuncties (al dan niet gecombineerd) heen gaan, dan is dit in beginsel niet toegestaan. De advocaten van Blenheim advocaten in Amsterdam kunnen u alsdan van advies dienen.

Grote naamloze vennootschap, grote besloten vennootschap

Uit artikel 2:397 lid 1 en 2 BW volgt dat een grote vennootschap een vennootschap is die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan minimaal twee van de hierna te noemen drie vereisten:

  1. waarde van de activa groter dan € 20 miljoen euro;
  2. de netto omzet dient hoger te zijn dan € 40 miljoen euro;
  3. het aantal werknemers dient groter of gelijk te zijn aan 250.